Интенсивность кариеса это: Страница не найдена — СПб ГБУЗ МИАЦ

Содержание

Исследование распространенности и интенсивности кариеса у детей с бронхиальной астмой

Bezvushko, E. V. (2013). Stomatolohichna zakhvoriuvanist ditei, yaki prozhyvaiut na riznykh za ekolohichnym stanom terytoriiakh, ta obgruntuvannia dyferentsiiovanoi profilaktyky urazhen tverdykh tkanyn zubiv. (Avtoref. dis. … dokt. med. nauk) [Dental incidence of children living in different ecologically diverse regions, and substantiation of differentiated prevention of hard tissue lesions. Dr. med. sci. diss.]. Kyiv. [in Ukrainian].

Khomenko, L. O., Ostapko, O. I., & Trachuk Yu. M. (2007). Stan tverdykh tkanyn postiinykh zubiv u ditei v riznykh za ekolohichnoiu sytuatsiieiu rehionakh Ukrainy [Condition of hard tissues of permanent teeth in children living in different ecological regions of Ukraine]. Novyny stomatolohii, (1), 87-91. [in Ukrainian].

Savichuk, N. O., & Savichuk, A. V. (2008). Profilaktika i lechenie nachal’nogo kariesa zubov u detei [Prevention and treatment of initial dental caries in children].

Therapia. Ukrainskyi medychnyi visnyk, (12), 53-56. [in Russian].

Moiseenko, R. A., Danilenko, G. N., & Ponomareva, L. I. (2013). Osoblyvosti dynamiky zdorovia uchniv pochatkovoi ta osnovnoi shkoly [The features of health dynamics of pupils of the primary and middle school]. Sovremennaya pediatriya, (1), 13-17. [in Ukrainian].

Peresychny, M. I., Karpenko, P. O., & Khlibichuk, V. O. (2012). Naukova kontseptsiia orhanizatsii ratsionalnoho kharchuvannia uchniv zahalnoosvitnikh i profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [The scientific conception of the rational nutrition organization of students of general and vocational secondary schools]. Problemy kharchuvannia, (1), 33-35. [in Ukrainian].

Pukhlik, B. M., & Zabolotnyi D. I. (2002). Aktual’nye problemy lekarstvennoi allergii [Actual problems of drug allergy]. Likuvannia ta diahnostyka, (3), 29-34. [in Russian].

Antypkin, J. G., Umanets, T. R., Lapshin, V. F., Nakonechna, A. A., Matveeva, S. U., & Pustovalova, O. I. (2014). Bronkhialna astma, poiednana z alerhichnym rynitom, u ditei: mistse antyhistaminnykh preparativ u likuvanni [Bronchial asthma along with allergic rhinitis in children: value antihistamines in treatment]. Astma i alerhiia, (4), 60-65. [in Ukrainian].

Kaskova, L. F., & Shepelia, A. V. (2009). Vplyv profilaktychnykh zakhodiv na biokhimichni pokaznyky rotovoi ridyny v ditei molodshoho viku [Influence of preventive measures on biochemical parameters of oral fluid in young children]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh, (6), 54-57. [in Ukrainian].

Zabelina, N. A. (2000). Skorost’ slyunootdeleniya i nekotorye parametry rotovoi zhidkosti u detei, bol’nykh allergodermatozamiyu [The salivation rate and some parameters of the oral fluid in children with allergic dermatosis]. Sovremennaya stomatologiya, (1), 32-33. [in Russian].

Anjomshoaa, I. , Cooper, M. E., & Vieira, A. R. (2009). Caries

is Associated with Asthma and Epilepsy. European journal of dentistry, 3(4), 297-303.

Stensson, M., Wendt, L.-K., Koch, G., Nilsson, M., Oldaeus, G., & Birkhed, D. (2010). Oral health in pre-school children with asthma-followed from 3 to 6 years. International journal of paediatric dentistry, 20(3), 165-172. https://doi.org/10.1111/j.1365-263X.2010.01037.x

Tanaka, K., Miyake, Y., Arakawa, M., Sasaki, S., & Ohya, Y. (2008). Dental Caries and Allergic Disorders in Japanese Children: The Ryukyus Child Health Study. Journal of Asthma, 45(9), 795-799. https://doi.org/10.1080/02770900802252119

Mazzoleni, S., Stellini, E., Cavaleri, E., Angelova Volponi, A., Ferro, R., & Fochesato Colombani, S. (2008). Dental caries in children with asthma undergoing treatment with short-acting beta2-agonists. European journal of paediatric dentistry, 9(3), 132-138.

Nazaryan, R. S., Ydovichenko, N. N., & Spiridonova, K. U. (2013). Sravnitel’nyi analiz pokazatelei rasprostranennosti i intensivnosti kariesa zubov u detei v vozraste ot 6 do 11 let Khar’kovskogo regiona [Comparative analysis of the prevalence and intensity of dental caries in children from 6 to 11 years old of Kharkov region]. Svit medytsyny ta biolohii, 9(2-2), 153-154. [in Russian].

Khomenko, L. A., Kisel’nikova, L. P., Smolyar, N. I., Chaikovskii, Yu. B., Vasil’ev, A. Yu., Ostapko, E. I., Bidenko, N. V., Savichuk, A. V., Smyslenova, M. V., Golubeva, I. N., Lyuberets, S. F., Alpatova, V. G., Vasil’eva, N. Yu., Voznyuk, V. P., Eradze, E. P., Kovylina, O. S., Kononovich, E. F., Moskalenko, A. N., Ozhgikhina, N. V., Petrovskaya, V. V., Solon’ko, G. M., & Shmatko, V. I. (2013). Terapevticheskaya stomatologiya detskogo vozrasta [Pediatric therapeutic dentistry]. Kniga-Plyus. [in Russian].

Danylevskyi, M. F., Borysenko, A. V., Politun, A. M., Sidelnikova, L. F., & Nesyn, O. F. (2004). Terapevtychna stomatolohiia. T. 2 [Therapeutic dentistry. Vol. 2]. Zdorovia. [in Ukrainian].

Anisimov, M. V., Anisimova, L. V., & Den’ga, O. V. (2012). Osobennosti stomatologicheskogo statusa patsientov s otyagoshchennym allergoanamnezom [Features of the dental status of patients with a burdened allergic history]. Dental’nye tekhnologii, (3-4), 14-18. [in Russian].

Vydoynyk, O., & Avdeev, O. (2014). Chastota uskladnenykh form ta stupin aktyvnosti karioznoho protsesu u ditei, khvorykh na bronkhialnu astmu [Complication Rate Forms and Degree of Activity of Caries Process Children with Bronchial Asthma]. Visnyk problem biolohii ta medytsyny, 4(4), 321-323. [in Ukrainian].

Leshchuk, S. Ye. (2013). Urazhenist kariiesom molochnykh zubiv u ditei z bronkhialnoiu astmoiu u vikovomu aspekti [Caries of baby teeth in children with bronchial asthma in age aspects]. Visnyk stomatolohii, (2), 112. [in Ukrainian].

Smolar, N. I., & Leshchuk, S. Ye. (2013). Osoblyvosti klinichnoho perebihu kariiesu tymchasovykh zubiv u ditei iz bronkhialnoiu astmoiu [Features of the clinical course of caries of primary teeth in children with bronchial asthma]. Bukovynskyi medychnyi vistnyk, 17(3, Pt. 2), 72-75. [in Ukrainian].

Раздел 4 профилактика в детской стоматологии

001. Для определения методов эффективной индивидуальной профилактики кариеса зубов в комплексное обследование ребенка целесообразно включить

а) физическое состояние (уровень соматического здоровья)

б) исследование зубного налета

в) исследование твердых тканей зубов

г) исследование слюны

д) все вышеперечисленное

 

002. О необходимости упорядочить прием сладкого свидетельствуют

а) повышенная скорость отложения зубного налета

б) повышенный уровень сахара в слюне после нагрузки удерживается долго

в) РН слюны отклонена в кислую сторону

г) проницаемость эмали высокая

д) все перечисленные показатели

 

003. Фтор обладает следующими функциями

а) снижает кислотообразующие свойства бактерий

б) увеличивает рем-реактивность слюны

в) активно включается в структуру гидрооксиапатита эмали

г) является катализатором обменных процессов «эмаль-слюна»

д) всеми перечисленными

 

004. Образованию кислоты в полости рта способствуют

а) пищевые остатки

б) микроорганизмы полости рта

в) зубной налет

г) чрезмерное употребление углеводов

д) все перечисленное

 

005. Какие из перечисленных показателей можно считать главным в оценке эффективности вторичной профилактики кариеса временных зубов в ДДУ?

а) стабилизация интенсивности кариеса

б) уменьшение числа осложнений кариеса

в) снижение числа вторичного кариеса

г) все перечисленные медицинские аспекты

д) уменьшение затрат времени врача на санацию полости рта детей

 

006. К какой зоне интенсивности кариеса зубов по данным ВОЗ можно отнести регион с КПУ = 6.6 у детей 12 лет?

а) низкой

б) средней

в) определить нельзя

г) очень высокой

д) высокой

 

007. К какой зоне интенсивности кариеса зубов по данным ВОЗ можно отнести детей 12 лет с КПУ = 6.5?

а) очень высокой

б) средней

в) высокой

г) низкой

д) определить нельзя

 

008. В каких из перечисленных групп детей в возрасте 7 лет имеются показания к первичной профилактике кариеса зубов?

а) I степень активности

б) II степень активности

в) III степень активности

г) дети, имеющие КПУ = 0

д) здоровые дети

 

009. Для объективной оценки эффективности гигиены полости рта наиболее подходит

а) индекс окрашивания по Федорову-Володкиной

б) подбирается индивидуально

в) упрощенный индекс ВОЗ

г) полный индекс ВОЗ

д) периодический индекс ВОЗ

 

010. В каких из перечисленных групп детей в возрасте 12 лет имеются показания к первичной профилактике кариеса постоянных зубов?

а) 1 степень активности кариеса

б) II степень активности кариеса

в) III степень активности кариеса

г) дети, имеющие КПУ=0

д) здоровые дети

 

011. Показателем, характеризующим эффективность плановой санации, является

а) увеличение % ранее санированных

б) уменьшение % нуждающихся в санации

в) уменьшение количества осложненного кариеса на 1000 осмотренных

г) уменьшение количества удаленных постоянных зубов на 1000 осмотренных

д) все

 

012. Из анамнеза ребенка с гипоплазией постоянных зубов необходимо обратить внимание

а) на состояние здоровья матери в период беременности

б) на здоровье ребенка на первом году жизни

в) на наличие у матери проф.вредностей

г) на характер течения родов

д) на все перечисленные выше моменты

 

013. Тестами, которые целесообразно включить в комплексное обследование ребенка для определения индивидуальной программы профилактики кариеса, являются

а) тест кислотной резистентности эмали

б) гигиенический индекс

в) РН-налета

г) определение тягучести и вязкости слюны

д) все перечисленные выше

 

014. Какие рекомендации необходимо дать родителям ребенка 1.5 лет, имеющему пятна и множественные дефекты твердых тканей на фронтальных зубах

а) обычная гигиена полости рта

б) гигиена полости рта с кальцийсодержащим раствором

в) рациональное употребление углеводов

г) прием фторсодержащих таблеток

д) гигиена полости рта с фторсодержащей пастой

 

015. В каких случаях при наличии на эмали зубов показана ремтерапия?

а) флюороз

б) мраморная эмаль

в) гипоплазия системная

г) очаговая деминерализация

д) гипоплазия местная (очаговая)

 

016. Наиболее прочно герметизирует фиссуры

а) амальгама

б) стеклоиономерный цемент

в) композиционный материал

г) фтористый фосфат-цемент

д) твердеющий лак

 

017. Укажите наиболее простую и эффективную методику подготовки зубов к аппликационной терапии

а) гигиеническая обработка зубов специальным абразивным порошком

б) обработка зубов 2% раствором перекиси водорода

в) гигиеническая обработка зубов с помощью зубной щетки и пасты

г) гигиеническая обработка зубов специальными приспособлениями и инструментами

д) все перечисленные выше

 

018. Назовите наиболее целесообразный период для первичной эндогенной профилактики кариеса молочных резцов

а) антенатальный период

б) первое полугодие жизни

в) второе полугодие 1-го года жизни

г) второй год жизни

д) не имеет значения

 

019. Реагенты для определения гигиенического индекса

а) метиленовый синий

б) иодсодержащий раствор

в) таблетки с красителем

г) фуксин

д) любой из перечисленных

 

020. Срок службы зубной щетки

а) 2 месяца

б) 4 месяца

в) 6 месяцев

г) 1 год

д) определяется индивидуально

 

021. При очаговой деминерализации наиболее показано

а) препаровка деминерализованной эмали и пломбирование

б) сошлифовка деминерализованной эмали

в) сошлифовка деминерализованной эмали и покрытие этого участка ремпрепаратом

г) реминерализирующая терапия

д) чистка зубов лечебно-профилактическими зубными пастами

 

022. Показанием к покрытию зубов фторсодержащими лаками в лечебных целях является

а) флюороз

б) очаговая деминерализация

в) очаговая гипоплазия

г) поверхностный кариес

д) несовершенный энамелогенез

 

023. Покрыть зубы фторсодержащими лаками в лечебных целях нужно

а) ежедневно в течение 12-15 дней

б) один раз в месяц

в) один раз в год

г) определяется индивидуально

д) три-четыре сеанса с недельным интервалом

 

024. Покрытие зубов фторсодержащими лаками в целях первичной профилактики показано

а) временные зубы в 5-6 лет

б) временные и постоянные зубы на 1-3 году после прорезывания

в) постоянные зубы в 12-15 лет

г) все зубы, имеющиеся во рту при сменном прикусе

д) определяется индивидуально

 

025. Показанием к заливке фиссур является

а) возраст ребенка

б) глубина фиссур

в) форма фиссур

г) «возраст» зуба

д) все перечисленное

 

026. Факторы риска кариеса зубов определяются

а) с помощью анамнеза

б) РН-метрия, гигиенический индекс, вязкость слюны и др.

в) клиническое обследование

г) аппаратурные методы исследования

д) определяются индивидуально

 

027. Гигиеническое обучение и воспитание (ГО и В) необходимо начинать

а) с начала прорезывания первых постоянных зубов (5-6 лет)

б) со времени прорезывания всех постоянных зубов (12-13 лет)

в) в возрасте 3-4 года

г) с двух лет

д) в возрасте прорезывания первых временных зубов

 

028. Наиболее эффективной методикой для профилактики кариеса фиссур является

а) герметизация композиционными материалами

б) герметизация амальгамами

в) герметизация фторсодержащим цементом

г) покрытие фторлаком

д) определяется индивидуально

 

029. Какие средства гигиены вы назначите младшему школьнику с интактными зубами, живущему в местности с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде?

а) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фтор

б) гигиенический зубной порошок

в) гигиеническую зубную пасту

г) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фосфорно-кальциевые соли

д) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую экстракт лечебных трав

 

030. Какие средства гигиены вы назначите ребенку с третьей степенью активности кариеса?

а) солевые зубные пасты

б) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора

в) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав

г) гигиенические зубные пасты-эликсиры

д) не имеет значения

 

031. При каком заболевании в комплексе проводимых лечебных мероприятий обязательным является осуществление профессиональной гигиены полости рта?

а) очаговая деминерализация

б) III степень активности кариеса

в) генерализованный пародонтит

г) зубочелюстные аномалии (ребенок находится на лечении у ортодонта)

д) при всех вышеперечисленных

 

032. Противопоказаниями к работе турбинной бормашиной являются

а) вскрытие пульповой камеры при периодонтите

б) вскрытие пульповой камеры при пульпите

в) препарирование дна и стенок кариозной полости с живой пульпой без водяного охлаждения

г) удаление нависающих краев кариозной полости с живой пульпой

д) удаление пломбы

 

033. Наиболее эффективными методами лечения гипоплазии твердых тканей фронтальных постоянных зубов у детей являются

а) протезирование, покрытие гипоплазированных зубов фарфоровыми коронками

б) протезирование гипоплазированных зубов пластмассовыми коронками

в) косметическое пломбирование композиционными материалами

г) косметическое пломбирование иономерными цементами

д) метод выбирается индивидуально

 

034. Оптимальная концентрация фтора в питьевой воде (в умеренных широтах) по гостстандарту

а) 0.3-0.8 мг/л

б) 0.5-0.9 мг/л

в) 1.0-1.2 мг/л

г) 2.0-3.0 мг/л

д) свыше 6.0 мг/л

 

035. Электроодонтодиагностика на молярах при возможности проводится

а) с фиссуры

б) пришеечная область

в) с линии экватора зуба

г) с вершины переднещечного бугра

д) с вершины заднещечного бугра

 

036. Во время санации полости рта у ребенка 10 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 21 и 12 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, гладкая, болезненной реакции на температурные раздражители нет. КПУ + кп = 6,гигиенический индекс = 2. Прикус прогнатический. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни часто болел ОРЗ, перенес ветряную оспу. Предполагаемый диагноз —

а) системная гипоплазия эмали

б) флюороз

в) начальный кариес

г) очаговая гипоплазия эмали

д) эрозия эмали

 

037. Во время санации полости рта у ребенка 10 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 21 и 12 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, гладкая, болезненной реакции на температурные раздражители нет. КПУ + кп = 6,гигиенический индекс = 2. Прикус прогнатический. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни часто болел ОРЗ, перенес ветряную оспу. Какие дополнительные данные скорее всего подтвердят диагноз?

а) рентгенологическое исследование

б) данные анамнеза

в) метод прижизненной окраски

г) ЭОД

д) стоматоскопия в ультрафиолетовом свете

 

038. Во время санации полости рта у ребенка 10 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 21 и 12 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, гладкая, болезненной реакции на температурные раздражители нет. КПУ + кп = 6,гигиенический индекс = 2. Прикус прогнатический. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни часто болел ОРЗ, перенес ветряную оспу. В первую очередь следует провести

а) сошлифовывание поврежденного участка эмали

б) реминерализирующую терапию препаратами кальция и фтора

в) тщательную гигиену полости рта с использованием лечебно-профилактических зубных паст

г) иссечение пораженного участка с последующим пломбированием

д) лечебное питание

 

039. Во время санации полости рта у ребенка 10 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 21 и 12 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, гладкая, болезненной реакции на температурные раздражители нет. КПУ + кп = 6,гигиенический индекс = 2. Прикус прогнатический. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни часто болел ОРЗ, перенес ветряную оспу. Дополнительно необходимо назначить

а) лечебное питание

б) внутрь препараты кальция и фтора

в) гигиену полости рта с лечебно-профилактической пастой

г) витаминотерапию

д) реминерализующую терапию с препаратами кальция и фтора

 

040. Во время санации полости рта у ребенка 10 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 21 и 12 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, гладкая, болезненной реакции на температурные раздражители нет. КПУ + кп = 6,гигиенический индекс = 2. Прикус прогнатический. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни часто болел ОРЗ, перенес ветряную оспу. Фактором, активизирующим возникновение заболевания, является

а) перенесенные соматические заболевания

б) избыточное содержание фтора в питьевой воде

в) избыточное употребление углеводов

г) плохое гигиеническое состояние полости рта

д) наследственный фактор

 

041. Во время санации полости рта у ребенка 10 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 21 и 12 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, гладкая, болезненной реакции на температурные раздражители нет. КПУ + кп = 6,гигиенический индекс = 2. Прикус прогнатический. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни часто болел ОРЗ, перенес ветряную оспу. Фактором, ведущим в патогенезе данного заболевания, является

а) дисминерализация

б) ремминерализация

в) деминерализация

г) разрушение белков эмали

д) разрушение углеводов эмали

 

042. Во время санации полости рта у ребенка 10 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 21 и 12 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, гладкая, болезненной реакции на температурные раздражители нет. КПУ + кп = 6,гигиенический индекс = 2. Прикус прогнатический. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни часто болел ОРЗ, перенес ветряную оспу. Электроодонтодиагностика в кариозном зубе проводится

а) с поверхности пломбы

б) со стенок кариозной полости

в) со дна кариозной полости

г) с эмалево дентинной границы

д) с эмали нависающего края кариозной полости

 

043. Ребенок 13 лет обратился к врачу с жалобами на наличие белых пятен на зубах. При осмотре: на всех поверхностях зубов имеются белые пятна. Поверхность блестящая, гладкая. КПУ — 1. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес отит. Часто болел ОРЗ. Предполагаемый диагноз —

а) очаговая деминерализация

б) очаговая гипоплазия

в) флюороз

г) системная гипоплазия

д) эрозия эмали

 

044. Ребенок 13 лет обратился к врачу с жалобами на наличие белых пятен на зубах. При осмотре: на всех поверхностях зубов имеются белые пятна. Поверхность блестящая, гладкая. КПУ — 1. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес отит. Часто болел ОРЗ. Скорее всего подтвердят диагноз следующие дополнительные данные

а) метод прижизненной окраски

б) рентгенологическое исследование

в) ЭОД

г) данные анамнеза

д) исследование с помощью оптики

 

045. Ребенок 13 лет обратился к врачу с жалобами на наличие белых пятен на зубах. При осмотре: на всех поверхностях зубов имеются белые пятна. Поверхность блестящая, гладкая. КПУ — 1. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес отит. Часто болел ОРЗ. В первую очередь следует назначить больному

а) ремтерапию с препаратами Са и F

б) сошлифование пораженных участков

в) гигиену полости рта с использованием лечебно-профилактических зубных паст

г) лечебное питание

д) ограничение поступления фтора в организм

 

046. Ребенок 13 лет обратился к врачу с жалобами на наличие белых пятен на зубах. При осмотре: на всех поверхностях зубов имеются белые пятна. Поверхность блестящая, гладкая. КПУ — 1. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес отит. Часто болел ОРЗ. Дополнительным лечением в данном случае может быть

а) ремтерапия с использованием Са и F

б) дефторирующая терапия

в) общеукрепляющая терапия

г) витаминотерапия

д) гигиена полости рта с использованием гигиенических зубных паст

 

047. Ребенок 13 лет обратился к врачу с жалобами на наличие белых пятен на зубах. При осмотре: на всех поверхностях зубов имеются белые пятна. Поверхность блестящая, гладкая. КПУ — 1. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес отит. Часто болел ОРЗ. Этиологическим фактором, сыгравшим ведущую роль в возникновении заболевания, является

а) плохое гигиеническое состояние полости рта

б) наследственный фактор

в) избыточное содержание фтора в питьевой воде

г) перенесенные соматические заболевания

д) избыточное употребление углеводов

 

048. Ребенок 13 лет обратился к врачу с жалобами на наличие белых пятен на зубах. При осмотре: на всех поверхностях зубов имеются белые пятна. Поверхность блестящая, гладкая. КПУ — 1. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес отит. Часто болел ОРЗ. Ведущим фактором в патогенезе данного заболевания является

а) деминерализация

б) разрушение белков эмали

в) реминерализация

г) дисминерализация

д) разрушение углеводов эмали

 

049. Порог возбуждения здоровой пульпы сформированного зуба при электроодонтодиагностике

а) 2-6 мкА

б) 20-30 мкА

в) 35-45 мкА

г) 60-80 мкА

д) 100-150 и более мкА

 

050. При санации полости рта у ребенка 8 лет обнаружены белые пятна на вестибулярной поверхности в области режущего края 11,21,32,41 и жевательной поверхности 36. На жевательных поверхностях 16,46. КПУ + кп = 8. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок с малым весом. Перенес желтуху новорожденного, пневмонию. Предполагаемый диагноз

а) системная гипоплазия эмали

б) флюороз

в) начальный кариес

г) очаговая гипоплазия эмали

д) эрозия эмали

 

051. При санации полости рта у ребенка 8 лет обнаружены белые пятна на вестибулярной поверхности в области режущего края 11,21,32,41 и жевательной поверхности 36. На жевательных поверхностях 16,46. КПУ + кп = 8. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок с малым весом. Перенес желтуху новорожденного, пневмонию. Скорее всего подтвердят диагноз данные

а) рентгенологического исследования

б) метода прижизненной окраски

в) данные анамнеза

г) ЭОД

д) стоматоскопии

 

052. При санации полости рта у ребенка 8 лет обнаружены белые пятна на вестибулярной поверхности в области режущего края 11,21,32,41 и жевательной поверхности 36. На жевательных поверхностях 16,46. КПУ + кп = 8. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок с малым весом. Перенес желтуху новорожденного, пневмонию. В первую очередь следует назначить

а) сошлифование пораженного участка

б) ремтерапию с препаратами Са и F

в) иссечение пораженного участка и пломбирование

г) лечебное питание

д) гигиену полости рта с лечебно-профилактическими зубными пастами

 

053. При санации полости рта у ребенка 8 лет обнаружены белые пятна на вестибулярной поверхности в области режущего края 11,21,32,41 и жевательной поверхности 36. На жевательных поверхностях 16,46. КПУ + кп = 8. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок с малым весом. Перенес желтуху новорожденного, пневмонию. Дополнительно необходимо назначить

а) пломбирование (восстановление коронки зуба)

б) препараты Са, Р, F внутрь

в) дефторирующую терапию

г) лечебное питание (ограничение углеводов)

д) ремтерапию

 

054. При санации полости рта у ребенка 8 лет обнаружены белые пятна на вестибулярной поверхности в области режущего края 11,21,32,41 и жевательной поверхности 36. На жевательных поверхностях 16,46. КПУ + кп = 8. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок с малым весом. Перенес желтуху новорожденного, пневмонию. Этиологическими факторами, сыгравшими роль в возникновении заболевания, являются

а) перенесенные соматические заболевания на 1-м году жизни

б) избыточное употребление углеводов

в) плохое гигиеническое состояние

г) наследственный фактор

д) повышенное содержание фтора в питьевой воде

 

055. При санации полости рта у ребенка 8 лет обнаружены белые пятна на вестибулярной поверхности в области режущего края 11,21,32,41 и жевательной поверхности 36. На жевательных поверхностях 16,46. КПУ + кп = 8. Гигиенический индекс = 2. Ребенок родился в срок с малым весом. Перенес желтуху новорожденного, пневмонию. Ведущим фактором в патогенезе данного заболевания является

а) дисминерализация

б) порок формирования

в) деминерализация

г) разрушение белков и углеводов эмали

д) реминерализация

 

056. Какое вещество следует применять для внутриканального электрофореза во фронтальных зубах?

а) трипсин

б) дистиллированную воду

в) азотнокислое серебро

г) иодистый калий

д) фурагин

 

057. Во время санации полости рта ребенка 14 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 14,13,12,11,21, 22, 23, 24 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, пористая, КПУ = 5, гигиенический индекс = 2. Находится на ортодонтическом лечении по поводу глубокого травмирующего прикуса. Проба Шиллера-Писарева положительная. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес дважды отит, болел ОРЗ. Предполагаемый диагноз

а) начальный кариес

б) очаговая деминерализация

в) флюороз

г) системная гипоплазия эмали

д) эрозия эмали

 

058. Во время санации полости рта ребенка 14 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 14,13,12,11,21, 22, 23, 24 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, пористая, КПУ = 5, гигиенический индекс = 2. Находится на ортодонтическом лечении по поводу глубокого травмирующего прикуса. Проба Шиллера-Писарева положительная. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес дважды отит, болел ОРЗ. Скорее всего подтвердят диагноз данные

а) метода прижизненной окраски

б) анамнеза

в) рентгенологического исследования

г) визуального исследования после гигиенической обработки

д) ЭОД

 

059. Во время санации полости рта ребенка 14 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 14,13,12,11,21, 22, 23, 24 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, пористая, КПУ = 5, гигиенический индекс = 2. Находится на ортодонтическом лечении по поводу глубокого травмирующего прикуса. Проба Шиллера-Писарева положительная. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес дважды отит, болел ОРЗ. В первую очередь следует назначить ребенку

а) реминерализирующую терапию с препаратами Са и F

б) тщательную гигиену полости рта с использованием лечебно-профилактических зубных паст

в) сошлифование пораженного участка эмали

г) лечебное питание

д) внутрь препараты Са, Р и F

 

060. Во время санации полости рта ребенка 14 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 14,13,12,11,21, 22, 23, 24 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, пористая, КПУ = 5, гигиенический индекс = 2. Находится на ортодонтическом лечении по поводу глубокого травмирующего прикуса. Проба Шиллера-Писарева положительная. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес дважды отит, болел ОРЗ. Дополнительно необходимо провести

а) ремтерапию с препаратами Са и F

б) витаминотерапию

в) лечебное питание

г) гигиену полости рта с лечебно-профилактическими зубными пастами

д) ультрафиолетовое облучение

 

061. Во время санации полости рта ребенка 14 лет на вестибулярной поверхности в пришеечной области 14,13,12,11,21, 22, 23, 24 обнаружены меловидные пятна. Поверхность эмали матовая, пористая, КПУ = 5, гигиенический индекс = 2. Находится на ортодонтическом лечении по поводу глубокого травмирующего прикуса. Проба Шиллера-Писарева положительная. Ребенок родился в срок, рос и развивался в соответствии с возрастом. На первом году жизни перенес дважды отит, болел ОРЗ. Ведущим фактором в патогенезе данного заболевания является

а) дисминерализация

б) деминерализация

в) разрушение белков эмали

г) реминерализация

д) разрушение углеводов эмали

 

062. Ребенок 13 лет нормального телосложения, пониженного питания. Кожные покровы бледные. На коже лица себорейные угри. Кожные покровы бледные. Волосы тусклые, ломкие. Жалобы на быстрое, малоболезненное разрушение зубов. Боль в зубах при приеме холодной и сладкой пищи, при чистке зубов. Десны кровоточат. Запах изо рта. Данные объективного исследования: хронический катаральный гингивит, проба Шиллера-Писарева положительная. Индекс РМА = 16. Индекс КПУ = 14. КПУ поверх.=30. Кариозные полости расположены в пришеечной области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти. На вестибулярной поверхности и в пришеечной области наряду с запломбированными и незапломбированными зубами маловидные пятна. Предполагаемый диагноз

а) флюороз

б) системная гипоплазия

в) начальный кариес

г) цветущий кариес

д) III степень активности кариеса

 

063. Ребенок 13 лет нормального телосложения, пониженного питания. Кожные покровы бледные. На коже лица себорейные угри. Кожные покровы бледные. Волосы тусклые, ломкие. Жалобы на быстрое, малоболезненное разрушение зубов. Боль в зубах при приеме холодной и сладкой пищи, при чистке зубов. Десны кровоточат. Запах изо рта. Данные объективного исследования: хронический катаральный гингивит, проба Шиллера-Писарева положительная. Индекс РМА = 16. Индекс КПУ = 14. КПУ поверх.=30. Кариозные полости расположены в пришеечной области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти. На вестибулярной поверхности и в пришеечной области наряду с запломбированными и незапломбированными зубами маловидные пятна. Дополнительным методом исследования, скорее всего подтверждающим диагноз, является

а) визуальное исследование с подсчетом индексов КПУ

б) исследование с помощью волоконной оптики

в) рентгенологическое исследование

г) метод прижизненной окраски

д) стоматоскопия в ультрафиолетовом свете

 

064. Ребенок 13 лет нормального телосложения, пониженного питания. Кожные покровы бледные. На коже лица себорейные угри. Кожные покровы бледные. Волосы тусклые, ломкие. Жалобы на быстрое, малоболезненное разрушение зубов. Боль в зубах при приеме холодной и сладкой пищи, при чистке зубов. Десны кровоточат. Запах изо рта. Данные объективного исследования: хронический катаральный гингивит, проба Шиллера-Писарева положительная. Индекс РМА = 16. Индекс КПУ = 14. КПУ поверх.=30. Кариозные полости расположены в пришеечной области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти. На вестибулярной поверхности и в пришеечной области наряду с запломбированными и незапломбированными зубами маловидные пятна. В первую очередь следует назначить

а) общеукрепляющую терапию

б) санацию полости рта

в) гигиену полости рта с использованием лечебно-профилактических средств

г) реминерализующую терапию

д) витафтор, препараты фтора, кальция, фосфора

 

065. Ребенок 13 лет нормального телосложения, пониженного питания. Кожные покровы бледные. На коже лица себорейные угри. Кожные покровы бледные. Волосы тусклые, ломкие. Жалобы на быстрое, малоболезненное разрушение зубов. Боль в зубах при приеме холодной и сладкой пищи, при чистке зубов. Десны кровоточат. Запах изо рта. Данные объективного исследования: хронический катаральный гингивит, проба Шиллера-Писарева положительная. Индекс РМА = 16. Индекс КПУ = 14. КПУ поверх.=30. Кариозные полости расположены в пришеечной области фронтальных зубов верхней и нижней челюсти. На вестибулярной поверхности и в пришеечной области наряду с запломбированными и незапломбированными зубами маловидные пятна. Какое дополнительное лечение можно применить в данном случае?

а) лечебное питание с преобладанием белков и минеральных солей

б) витаминотерапию

в) реминерализующую терапию

г) санацию полости рта

д) все перечисленное выше

 

066. Причинами гипоплазии тканей временных зубов являются

а) пониженное содержание фтора в питьевой воде

б) отягощенная наследственность

в) замедленное прорезывание зубов

г) кариесогенные факторы

д) нарушение внутриутробного развития зубочелюстной системы

 

067. Клиническими формами, общими для гипоплазии и кариеса, являются

а) пятно

б) изменение формы

в) аплазия эмали

г) полосы

д) все перечисленные выше

 

068. При системной гипоплазции эмали чаще поражены

а) все молочные зубы

б) все постоянные зубы

в) молочные резцы

г) постоянные премоляры

д) группа зубов одного периода минерализации

 

069. Причинами, чаще всего приводящими к системной гипоплазии 16,12,11,21,22,26,36,32,31,41,42,46 являются

а) заболевания матери в период беременности

б) заболевания ребенка (рахит, диспепсия) на 1-м году жизни

в) отсутствие гигиены полости рта

г) распространение воспаления от корней молочных зубов на зачаток постоянного зуба

д) вколоченный вывих молочного зуба с внедрением в фолликул постоянного

Профилактические процедуры в стоматологии, цены

Профилактика стоматологических заболеваний — это предупреждение возникновения и развития заболеваний полости рта. Внедрение программ профилактики приводит к резкому снижению интенсивности кариеса зубов и болезней пародонта, значительному уменьшению случаев потери зубов в молодом возрасте и возрастанию количества детей и подростков с интактными зубами. Поэтому важно проводить профилактические процедуры, их стоимость в среднем, в 20 раз ниже стоимости лечения уже возникших стоматологических заболеваний.

Стоматологическая заболеваемость в нашей стране достаточно велика, и следует ожидать дальнейшего её увеличения, если не будут изменены в благоприятном направлении условия, влияющие на развитие заболевания.

Цели и задачи профилактики:

 • Уменьшение интенсивности и распространенности кариеса зубов;
 • Увеличение количества лиц, не имеющих кариеса.
 • Снижение процента лиц, у которых выявлены признаки поражения тканей пародонта; уменьшение количества секстантов с кровоточивостью, зубным камнем и патологическими карманами в ключевой возрастной группе в соответствии с индексом нуждаемости в лечении болезней пародонта.

Актуальность темы:

Тема профилактики стоматологических заболеваний очень актуальна, поскольку результаты многочисленных исследований показывают, что интенсивность основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов и болезни пародонта) среди нашего населения достаточно высока. Так, у трехлетних детей интенсивность кариеса временных зубов составляет в среднем 3,7, то есть у каждого трехлетнего ребенка почти 4 зуба поражены кариесом. В дальнейшем, с возрастом, наблюдается значительное нарастание активности кариеса. К 15 годам среднее количество пораженных зубов среди подростков достигает 8,0. У взрослого населения поражаемость зубов кариесом достигает 100%. Что касается состояния тканей пародонта, то оно оказалось неудовлетворительным у большинства населения, независимо от возраста и места проживания. К 35 — 44 годам и старше практически у всех обследованных выявились тяжелые поражения пародонта с преобладанием зубного камня и пародонтальных карманов различной глубины.

Методы профилактики основных стоматологических заболеваний:

 1. стоматологическое просвещение населения;
 2. обучение правилам рационального питания;
 3. обучение правилам гигиенического ухода за полостью рта;
 4. эндогенное использование препаратов фтора;
 5. применение средств местной профилактики;
 6. вторичная профилактика (санация полости рта).  

Для улучшения стоматологического здоровья необходимы усилия не только специалистов, но и общества в целом. Должно сформироваться общественное мнение, что заботиться о здоровье полости рта так же необходимо, как и о красоте своей внешности!

Презентация на тему: Интенсивность кариеса у детей.Индекс интенсивности. КПУ, КПУ+кп, кп

1

Первый слайд презентации: Интенсивность кариеса у детей.Индекс интенсивности. КПУ, КПУ+кп, кп

Савченко Лидия ОС 207

Изображение слайда

2

Слайд 2

Резкое повышение распространенности и интенсивности кариеса зубов среди детей за последние 10-15 лет сделало эту проблему одной из наиболее актуальных среди стоматологической патологии. В структуре заболеваемости полости рта на долю кариеса зубов среди детей и подростков приходится более 90% случаев.

Изображение слайда

3

Слайд 3

В связи с эт ой актуальной проблемой стоматологии является профилактика кариеса зубов у детей, определение групп повышенного риска развития активного течения кариеса, индивидуальный подход к выбору методов и средств предупреждения заболевания Рассматривая динамику поражения молочных зубов кариесом можно выделить возраст, наиболее благоприятный для профилактических мероприятий

Изображение слайда

4

Слайд 4: Распространенность кариеса зубов с 1 до 3 лет увеличивается в 4,7 раза, с 3 до 6 лет – в 1,5 раза

Изображение слайда

5

Слайд 5: У детей в возрасте 1 года интенсивность поражения зубов составляет 0,3, по кпу, к 3 годам пораженность зубов увеличивается почти в 10 раз — до 2,8, а к 6 годам удваивается и достигает 5,4

Изображение слайда

6

Слайд 6

Таким образом, наиболее благоприятным возрастом для проведения профилактических мероприятий являются периоды первого и второго года жизни ребенка. Рассматривая структуру поражения молочных зубов кариесом, следует отметить, что только у детей в возрасте 1 года преобладает поражение группы резцов. Во все остальные возрастные периоды первое место занимают моляры, доля поражения которых в структуре кпу увеличивается с 35% у годовалых до 89% у 6-летних

Изображение слайда

7

Слайд 7: Язык врачей: индексы в стоматологии

Распространенность  кариеса зубов – это отношение количества лиц, имеющих хотя бы один из признаков проявления кариеса зубов (кариозные, пломбированные или удаленные зубы), к общему числу обследованных, выраженное в процентах. Пример: в группе обследованных из 100 человек у 60 выявлены кариозные, пломбированные или удаленные зубы. Расчет распространенности: 60/100х100%=60%. В 1998 году этот показатель в обследуемой группе составил 87%, а в 2005 – 92%, что соответствует высокому уровню распространенности кариеса (81-100%) по данным ВОЗ.

Изображение слайда

8

Слайд 8

Интенсивность кариеса зубов – это сумма клинических признаков кариозного поражения (кариозных, пломбированных и удаленных зубов), рассчитанная индивидуально для одного или группы обследованных. Для оценки интенсивности кариеса постоянных зубов используют индексы : Индекс КПУ ( з ) – сумма кариозных («К»), пломбированных («П») и удаленных («У») зубов у одного обследованного. Индекс КПУ ( п ) – сумма поверхностей зубов с диагностированным кариесом и пломбированных у одного человека. Если зуб удален, то в этом индексе считают его за 4 или 5 поверхностей, в зависимости от групповой принадлежности. Средняя величина индексов КПУ ( з ) и КПУ ( п ) в группе обследованных. Для подсчета этого показателя определяют величину индекса КПУ ( з ) или КПУ ( п ) у каждого обследованного, складывают все значения и полученную сумму делят на количество человек в группе обследованных. Пример расчета: при обследовании группы из 5 человек сумма индивидуальных значений индекса КПУ=17. КПУ ср.=17/5=3,4.

Изображение слайда

9

Слайд 9

Выделяют три вида индекса КПУ :  КПУ зубов ( КПУз ) — число кариозных и пломбированных зубов обследуемого; КПУ поверхностей ( КПУпов ) — число поверхностей зубов пораженных кариесом; КПУпол — абсолютное количество кариозных полостей и пломб в зубах.

Изображение слайда

10

Слайд 10

Для временных зубов используют следующие показатели:  кп — число кариозных и пломбированных зубов временного прикуса; кп — число пораженных поверхностей; кпп — количество кариозных полостей и пломб.

Изображение слайда

11

Слайд 11

Эти индексы не дают достаточно объективной картины, так как имеют следующие недостатки:  учитывают и вылеченные, и удаленные зубы; могут со временем только возрастать и с возрастом начинают отражать бывшую в прошлом заболеваемость кариесом; не позволяют учитывать самые начальные кариозные поражения. К серьезным недостаткам индексов КПУз и КПУпов относится их недостоверность при увеличении поражений зубов за счет образования новых полостей в леченых зубах, возникновения вторичного кариеса, выпадения пломб и тому подобное.

Изображение слайда

12

Слайд 12

Насколько хорошо пациент следит за гигиеной полости рта помогает определить Гигиенический индекс Федорова-Володкиной. Индекс рекомендуется применять для оценки гигиенического состояния полости рта у детей до 5-6 лет. Для определения индекса обследуют губную поверхность шести зубов. Окрашивают зубы с помощью специальных растворов и оценивают присутствие зубного налета. Определение над- и поддесневого зубного камня проводят с помощью стоматологического зонда. Расчет индекса складывается из значений, полученных для каждого компонента индекса с делением на количество обследованных поверхностей, с последующим суммированием обоих значений.

Изображение слайда

13

Последний слайд презентации: Интенсивность кариеса у детей.Индекс интенсивности. КПУ, КПУ+кп, кп: Спасибо за внимание!

Изображение слайда

распространенность, проявления, осложнения, профилактика — ГБУЗ «Городская больница г. Горячий Ключ» МЗ КК

Разрушение тканей зуба называют кариесом. Это самое распространенное заболевание зубов. Бактерии, которые находятся в ротовой полости, скапливаются у зубов и образуют налет. Когда возникает контакт этого налета с крахмалом, сахарами и жидкостями образуется кислая среда, которая растворяет эмаль зубов, что и вызывает кариес. Так же кариес может развиваться и вдоль корня зуба. С возрастом и из-за пародонтоза происходит уменьшение десны, вследствие чего бактериальный налет может скапливаться у корней, что приводит к кариесу. Из-за того, что корни не имеют защитной эмали, которая покрывает верхнюю часть зуба, корни очень легко разрушаются.

Кариес — самое распространённое заболевание человека. По данным разных авторов от 80 до 90 % детей смолочнымприкусом, около 80 % подростков на момент окончания школы имеют кариозные полости, а 95-98 % взрослых имеют запломбированные зубы.

Кариес зубов — инфекционное, связанное с микробами  заболевание, где ведущую роль отводят стрептококкам.Понижение устойчивости к заболеванию связано с уменьшением содержания кальция в поверхностном слое эмали, точнее со снижением отношения «кальций/фосфор» и с иммунными нарушениями. Иммунные нарушения связаны с понижением содержания секреторного иммуноглобулина A в слюне, который в норме, препятствуя прикреплению микробов к поверхности эмали, предотвращает образование мягкого зубного налёта.

Развитию кариеса способствует недостаточное поступление в организм белков, витаминов, минеральных солей, фтора и различных микроэлементов. Употребление сахара и других быстроразрушающихся под воздействием микробов углеводов тоже помогает бактериям разрушать зубы.Из-за несоблюдения гигиены полости рта на эмали зубов образуется мягкий налет. Он прочно связывается с поверхностью зуба в местах, удобных для скопления зубного налета (бороздки и ямки жевательной поверхности, межзубные промежутки, пришеечные области зубов). В налете скапливаются различные бактерии. Переваривая углеводы, бактерии выделяют органические кислоты, которые, в свою очередь, приводят к возникновению кислой среды во рту. Все это способствует растворению минеральных веществ в составе зуба (деминерализация).

По глубине процесса кариес бывает неосложнённый (простой) кариес и осложнённый (пульпиты, периодонтиты).

Кариес проходит несколько стадий:

Кариес стадии пятна (кариозное пятно).

Поверхностный кариес.

Средний кариес.

Глубокий кариес.

По возникновению процесса различают следующие виды кариеса зубов: первичный кариес и вторичный (рецидивный) — кариес ранее запломбированных зубов.

Первый признак кариеса — белесоватое пятно, которое проявляется помутнением эмали. При этом признаков разрушения поверхности эмали не наблюдается, эмаль остается гладкой.На этом этапе патологический процесс обратим без оперативного вмешательства —деминерализованный участок насыщают кальцием, фосфором, фтором и таким образом восстанавливают.

Если такие меры вовремя не принять, постепенно на месте деминерализованного участка появляется углубление, которое уже можно считать кариозным дефектом. В нем начинают застревать остатки пищи, что еще более усугубляет процесс. Это уже поверхностный кариес. На этой стадии появляются неприятные ощущения во время приема горячей или холодной, кислой или сладкой пищи.

В стадии среднего кариеса — очаг поражения значительно расширяется и затрагивает уже эмалево-дентинную границу. Здесь много нервных окончаний, появляется боль и многие обращаются к стоматологу.

Дентин зуба не такой крепкий, как эмаль, и легко поддается разрушению. Вскоре кариес переходит из среднего в глубокий. Боли становятся частыми и более интенсивными. Начинаются первые воспалительные изменения в пульпе — внутренней среде зуба, что может быть причиной пульпита — одного из осложнений кариеса.

Без своевременного и надлежащего лечения кариес может перейти в более тяжёлые формы заболевания зуба (пульпит, периодонтит) и привести к его потере.Постепенно микрофлора кариозной полости проникает все глубже и глубже внутрь больного зуба, и во внутренней зубной полости вызывает воспаление пульпы зуба («зубного нерва»). При этом беспокоит острая непродолжительная боль, которая распространяется на всю половину лица, преимущественно ночью, резкая боль от горячей, холодной, кислой или сладкой пищи.Но даже если пульпа зуба еще не инфицирована, из-за обширных кариозных поражений утрачивается большое количество твердых тканей зуба. В этом случае пломбы недостаточно, придется восстанавливать зуб.

Если не лечить пульпит, инфекция может распространиться за пределы зуба в периодонтальную щель и возникнет периодонтита. Это грозит удалением зуба.Болевой симптом при периодонтите более выражен и не проходит даже при приеме обезболивающих препаратов. Есть риск, что инфекция из зуба распространится в окружающие ткани по лимфатическим и кровеносным сосудам. Могут появиться гнойные очаги, абсцесс, флегмона, и более серьезные заболевания — вплоть до сепсиса со смертельным исходом.

Кроме того, постоянный очаг инфекции в кариозном зубе приводит к аллергизации организма. Это проявляется снижением иммунитета и повышенной восприимчивостью к различным заболеваниям, в частности, к инфекционным.

Меры профилактики:

Профилактический осмотр у стоматолога не менее 1 раза в полгода.

Снижение потребления углеводов.

Использование фторсодержащих зубных паст.

Соблюдение правильной технологии чистки зубов.

Регулярный уход за полостью рта.

Устранение зубочелюстных деформаций (скученность зубов).

Правильное питание.

После еды использовать ополаскиватели для рта и жевательные резинки.

Не забывайте, что даже идеально поставленная пломба требует ухода. Пломбировочный материал стирается не с той же скоростью, что и собственные зубные ткани.

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края.

Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей и взрослых

к содержанию ↑

Как и для чего стоматологи собирают статистику заболеваемости кариесом, и чем это может быть полезно пациентам

Об опасности кариеса и важности его профилактики стоматологи говорят уже не один десяток лет. При этом существует необходимость каким-то образом измерить эффективность профилактической и терапевтической работы. Для этого врачи тщательно собирают данные. Также специалисты разработали специальный коэффициент, с помощью которого можно проследить и выявить интенсивность распространения кариеса зубов. Подробнее – в сегодняшнем материале.

к содержанию ↑

Для чего ведется статистика распространенности и интенсивности кариеса

Современная медицина не скупится на проведение разнообразных исследований, которые помогают не только понять масштабы той или иной проблемы, но и выстроить профилактическую работу и оценить ее эффективность. Это касается и распространенности кариеса: стоматологи разных стран передают статистические данные о частоте выявления болезни, ее течении, о возрасте, социальном статусе пациентов и даже о сопутствующих заболеваниях.

Такие исследования статистики позволяют проанализировать ситуацию и сделать следующие выводы:

 • насколько различные факторы влияют на образование и развитие кариозных поражений,
 • какие группы населения подвержены наибольшему риску возникновения кариеса,
 • как разработать стратегию, позволяющую снизить вероятность развития заболевания не только в группах риска, но и в менее подверженных кариесу социальных и возрастных группах,
 • насколько эффективны методы профилактики и лечения болезни,
 • как правильно оказывать медицинскую помощь пациентам с выявленными диагнозами, а также создавать новые методики диагностики и лечения.

При проработке методов лечения и профилактики кариеса врачи опираются на два показателя – распространенность и интенсивность заболевания. При этом анализируются разные критерии заболевания.

к содержанию ↑

Почему кариес – серьезная угроза обществу: интересная статистика

По данным ВОЗ1, собранным за последние несколько десятилетий, заболеваемость кариесом у людей в разных странах и независимо от их уровня жизни, условий проживания и образования составляет 80-98% (правда, в Африке и Азии проблема менее распространена, а вот в Америке, на севере и в приполярье она встречается чаще).

Очень сильно за последние годы выросла статистика среди детей, заболевших этой патологией – среди юных пациентов в возрасте шести и семи лет распространенность кариозных поражений разной глубины составляет до 90%. Порядка 80% подростков на момент окончания школы также имеют стоматологические проблемы кариозного характера. Но это не единственное, что тревожит врачей. В наши дни набирает обороты распространенность заболеваний пародонта – чаще всего проблемы возникают в двух возрастных группах: 15-19 лет (55-89%), 35-44 года (65-98%). Данные собраны в 53 странах мира.

На заметку! Интересное исследование в 2016 году было проведено экспертами компании GfK в 17 странах мира. Эксперты выяснили, что самым большим поводом для беспокойства среди населения Японии и Кореи является старение и появление морщин. А вот Россия оказалась единственной страной, где проблема отсутствия и потери зубов на фоне стоматологических заболеваний стала одним из главных поводов для беспокойства среди жителей разных городов.

А исследователи из университета Вашингтона даже смогли подсчитать, что количество случаев зубной боли, которая появилась из-за кариеса, с 1990-х по 2013 год выросло с 164 до 220 млн. И это только зарегистрированные врачами случаи!

к содержанию ↑

Критерии заболевания кариесом

Здесь врачи выделяют несколько важных пунктов. Давайте рассмотрим каждый из них подробно.

1. По стадии развития

Как и любая другая болезнь, кариозное поражение начинается с легких форм и постепенно переходит в тяжелый, осложненный диагноз. В этой связи стоматологи выделяют следующие стадии заболевания:

 • начальная: ее еще называют стадией пятна, когда эмаль деминерализуется, из-за чего на ней появляются белые шероховатые пятна и пропадает естественный блеск,
 • поверхностная: кариес начинает разрушать зубную эмаль, но еще не проникает в более мягкие ткани – дентин,
 • средняя: область разрушения затрагивает дентин,
 • глубокая: кариес переходит на внутренние ткани зуба пульпу или корень, начинаются осложнения, которые не всегда поддаются лечению и приводят к потере зуба.

к содержанию ↑

2. По месту возникновения

Особого изучения требует и локализация поражения. По этому критерию врачи выделяют несколько видов кариеса:

 • множественный: диагностируется сразу на нескольких зубах, чаще всего соседних,
 • фиссурный: локализуется в углублениях между жевательными бугорками премоляров и моляров,
 • межзубный: его можно обнаружить между соседними зубами, в труднодоступном для зубных щеток пространстве,
 • циркулярный: поражает эмаль по всей окружности коронки возле десны, как правило, диагностируется сразу на нескольких соседних зубах,
 • пришеечный: разрушают защитную поверхность зуба возле десны, но не по окружности, а с одного края,
 • корневой: разрушение протекает глубоко под десной, что затрудняет диагностику этого вида кариеса, нередко возникает на фоне заболеваний десен,
 • вторичный: разрушение начинается рядом с пломбой или под ней и свидетельствует о том, что врач некачественно провел удаление пораженной ранее эмали или дентина.
к содержанию ↑

3. По типу зубов

Лечение и профилактика кариеса также зависит от того, на каких зубах развивается поражение: на молочных или постоянных. Временные зубы имеют более тонкую эмаль, при этом иммунитет ребенка еще не сформировался, чтобы полноценно защищаться от бактерий, поэтому «молочный» кариес развивается стремительнее, а дети страдают кариозными поражениями чаще взрослых.

к содержанию ↑

Интенсивность заболевания

Интенсивность кариеса (ИК) – это понятие, показывающее степень поражения коронок по индексам КПУ, кп, КПУ+кп у одного человека. При этом буквы в аббревиатурах обозначают следующее:

 • К — кариес на постоянных зубах,
 • П — пломбы на постоянных зубах,
 • У — удаленные постоянные зубы,
 • к — кариес на молочных зубах,
 • п — пломбы на молочных зубах.

Важно! При выявлении интенсивности болезни по индексам не учитывается его начальная стадия. При этом если на момент обследования у пациента произошла полная замена зубов, то к нему применяют индексы КПУ или КПУп; если смена зубов не завершена, то врач ориентируется на индексы КПУ + кп, а если молочные зубы еще не начали выпадать, то применяется индекс кпу.

Общую интенсивность считают как сумму всех зубов (кроме «восьмерок»), когда-либо пораженных кариесом (в том числе пломбированных и удаленных). Отдельно рассчитывается интенсивность заболевания на корне или коронке. ИК можно посчитать как для одного обследованного человека, так и для группы, схожей по какому-либо признаку (например, для детей, для беременных и т.д.).

Для человека, не имеющего отношения к медицине, оперировать подобными аббревиатурами и понятиями сложно, однако стоматологам эти обозначения помогают вести очень полезную для их деятельности статистику, которая сообщает об эффективности, или наоборот, о неэффективности работы в каждом конкретном регионе страны, о потребностях в стоматологической отрасли.

к содержанию ↑

Разные коэффициенты поражения: чем они отличаются

При обследовании стоматологи оперируют двумя понятиями КПУ(з) и КПУ(п). Они раскрывают общую картину заболеваемости человека и детализируют ее.

Так, КПУ(з) — это сумма пораженных, запломбированных и удаленных из-за кариеса единиц у одного пациента, деленная на общее количество зубов во рту (кроме «восьмерок»).

КПУ(п) — это сумма пораженных, запломбированных и удаленных зубных поверхностей у одного пациента, также деленная на количество всех поверхностей. Для расчета КПУ(п) резцов учитываются четыре поверхности (фронтальная, лингвальная и две боковых), а у моляров в расчет идет пять поверхностей (к предыдущим четырем добавляется жевательная). Например, если у пациента на одном зубе поражены две поверхности и имеется пломба, то такой зуб получает 3 единицы.

Для детей во время смены временных зубов на постоянные рассчитываются индексы КПУ(п) и кп(п), то есть суммируются поверхности коронок, а удаленными считаются только те зубы, которые были изъяты из челюсти раньше положенного срока, то есть до рассасывания корней.

Внимание! Для более точной оценки состояния пораженных зубов врачи выводят показатель КПп. Часто на одной единице имеются, например, две пораженные болезнью поверхности и одна пломба. В этом случае ИК составит три единицы. Такой метод позволяет более качественно провести анализ при низкой интенсивности заболевания.

к содержанию ↑

Каким бывает индекс КПУ

В современной стоматологии выделяют пять уровней ИК. Для сравнения можно проследить, как меняется индекс КПУ у пациентов разных возрастов, например, 12 и 35 лет (первое и второе значение соответственно):

 • очень низкий уровень: <1,1 и <1,5,
 • низкий уровень: <2,6 и <6,2,
 • средний уровень: <4,4 и <12,7,
 • высокий уровень: <6,5 и <16,2,
 • очень высокий уровень: >6,6 и >16,3.

Как видите, людей с высокой интенсивностью кариеса в возрасте 35 лет достаточно много. Да и подростков не мало.

Часто наравне с индексами КПУ врачи высчитывают и прирост заболевания. Это показатель изменения количества кариозных единиц за определенный промежуток времени (чаще всего за год) у одного пациента. Прирост может быть положительным, если число пораженных зубов увеличилось, или отрицательным, если оно уменьшилось или свелось к нулю.

к содержанию ↑

Распространенность заболевания

Распространенность кариеса (РК) – это процентное соотношение пациентов, у которых был диагностирован хотя бы один признак данного поражения на любой стадии, к общему числу осмотренных. У детей 12-13 лет (возраста, когда должна завершиться смена молочных зубов) уровень распространенности заболевания может быть низким (менее 30%), средним (31-80%) и высоким (81-100%).

Оценка распространенности кариеса

Кроме прямого показателя РК существует еще и обратный. Он показывает процентное соотношение обследованных людей, у которых не выявлен кариес, к числу пациентов с этим диагнозом. Соответственно, в данном ключе РК может быть высокой (число свободных от заболевания меньше 5%), средней (5-20%) и низкой (более чем у 20% обследованных не обнаружен кариес).

Оценка РК нужна для того, чтобы иметь картину заболеваемости в том или ином регионе, в тех или иных возрастных или социальных группах. В частности, в нашей стране эта болезнь в большинстве регионов имеет высокий показатель, а в некоторых – очень высокий. Например, у дошкольников РК равно 84%, а ИК по индексу кпу(з) — 4,83.

Интересно! В тех российских регионах, где содержание фтора в водопроводной воде превышало 0,7 мг/л, число людей с выявленным кариесом было намного меньше, чем в регионах, где фторирование воды было недостаточным. Особенно ярко эту тенденцию иллюстрируют показатели обследования разных детских возрастных групп – 6, 12 и 16 лет. У взрослых на разрушение эмали влияют дополнительные факторы (вредные привычки, беременности, стрессы, вредные условия труда и т.д.).

к содержанию ↑

Эпидемиологические показатели

Эпидемиология кариеса – это понятие в статистических медицинских исследованиях, которое показывает, насколько распространено и интенсивно данное заболевание в стране и ее регионах. Кроме этого, оно показывает, насколько качественно оказывается лечебная помощь населению и насколько закрываются его потребности в этой помощи. Кроме стоматологических клиник данная статистика очень полезна учебным учреждениям, которые готовят специалистов того или иного профиля: им важно понять, сколько требуется врачебных кадров, чтобы полноценно оказывать медицинскую помощь населению.

Также показателями эпидемиологии кариеса интересуются компании-производители гигиенической продукции (зубных паст, щеток, ополаскивателей и т.д.), чтобы определить объем работ и направление исследований в области профилактики этого заболевания. То же самое касается компаний, производящих оборудование и материалы для стоматологических клиник. Их разработки направлены на повышение качества диагностики и лечения болезни.

При выявлении РК учитывают показатели пациентов одной возрастной группы, при этом показатели разных групп не суммируются и не смешиваются. Отдельно стоят дети с молочными зубами: у них свои факторы риска. Людей с постоянными зубами условно делят на несколько категорий: дети от 12-15лет, молодые (от 16 до 30 лет), среднего возраста (30-45 лет), зрелого возраста (45-60) и пожилые (старше 60 лет).

При анализе ситуации в том или ином регионе учитываются факторы, провоцирующие развитие болезни, в том числе и такие: наличие световых дней в году, сила солнечной радиации, присутствие в питьевой воде микроэлементов (кальция, фосфора, фтора, цинка и других), отвечающих за здоровое функционирование зубной эмали и дентина.

Также оценивается фактор несбалансированного питания, стрессов и малоподвижного образа жизни. Все это влияет на обмен веществ, а значит, и на доставку к тканям зубов полезных веществ. Не стоит сбрасывать со счетов и недостаточную гигиену полости рта, а также вредные привычки (алкоголь, наркомания и курение).

к содержанию ↑

Как проводятся исследования

Чтобы данные исследования были достоверны, важно соблюсти следующие условия:

 • возрастные группы: важно проводить исследование для каждой возрастной группы отдельно, потому что у нее свои особенности и свои задачи. Так, например, у детей смотрят интенсивность болезни в динамике, у молодежи наблюдают за пародонтом, а для пожилых пациентов наиболее актуальны проблемы протезирования, нежели лечения,
 • показатели объективности: их важно учитывать при проведении самого обследования. Например, важно, чтобы было осмотрено равное количество человек обоих полов, чтобы данные по коренному населению обрабатывались отдельно от данных по приезжим (актуально для регионов, где много предприятий, работающих по вахтовому методу),
 • квалификация специалистов: очень важный момент, который влияет в итоге на все статистические данные, потому что от уровня подготовки стоматолога зависит качество проведенного осмотра,
 • техническое оснащение клиники: это аспект также влияет на качество обследования,
 • компьютерная программа: она нужна для многоуровневой обработки данных и предоставления статистического отчета вышестоящим организациям и Министерству здравоохранения.
к содержанию ↑

Диспансеризация и профилактика

На основе полученных данных о распространенности и интенсивности вышеуказанной патологии Минздравом осуществляется профилактическая работа с населением. Она выражается как в информационном оповещении об опасности заболевания и методах его предупреждения, так и в практических действиях: включения планового осмотра у стоматолога детей разных возрастов (второго года жизни, перед получением путевки в детский сад, перед началом обучения в школе и т.д.), плановых осмотров работников предприятий и учреждений, студентов, сотрудников государственных структур и т.д.

Кроме того, на диспансеризацию населения также возлагается задача профилактики стоматологических заболеваний. К тому же во время диспансеризации очень удобно собирать статистические сведения и анализировать динамику распространенности и интенсивности стоматологического заболевания.

к содержанию ↑

Видео по теме


1 Черкасов С.М. Анализ распространенности заболеваний зубочелюстной системы, формирующих спрос на стоматологические услуги. Научный журнал «Фундаментальные исследования», 2014.

Профилактика кариеса у детей младшего возраста

  Многочисленные исследования показали высокую интенсивность кариеса среди детей, который обнаруживается уже в возрасте 2-3 лет. Оказывать эффективную лечебную помощь в раннем детском возрасте крайне сложно, зачастую это удаётся сделать только под наркозом.

 

Профилактику кариеса у детей нужно начинать ещё в период новорожденности. Когда ещё нет молочных зубов. В этот период жизни происходит массированное микробное обсеменение полости рта ребёнка во время:- поцелуев родителей и родственников,- когда родители (бабушка, няня) облизывают соску, выпавшую изо рта ребёнка, вместо того, чтобы вымыть её и обдать кипятком,- пробы пищи для ребёнка перед кормлением с детской ложечки,- при отсутствии у ребёнка индивидуальной посуды. Всё это приводит к тому, что в полость рта ребёнка попадает огромное количество патогенной микрофлоры, в том числе вызывающей развитие кариеса детей, воспалительные процессы на слизистой оболочке полости рта. Остатки пищи, находясь в полости рта, являются отличной питательной средой для всех видов микробов.

Кариес молочных зубов провоцируют детские бутылки и соски. Часто эта проблема возникает у грудных детей, которые приучены ложиться в постель с бутылочкой, содержащей сладкие напитки. Отучать от этой вредной привычки следует в младенческом возрасте. В противном случае после появления первых зубов проблем с целостностью эмали будет не избежать. Дело в том, что кариес молочных зубов в этом случае провоцируется развитием стафилококков, которые активно размножаются в присутствии глюкозы и лактозы.

Если ваш малыш будет постоянно засыпать с соской во рту, из которой будет выделяться сладкая вода или молоко, то полость рта постоянно будет заполнена во время сна питательным субстратом для бактерий. Из поступающих углеводов бактерии будут продуцировать кислоту, разрушающую эмаль молочных зубов. При этом наиболее вероятно поражение верхних передних зубов. Нижние зубы защищаются в некоторой степени языком.

Следите также за тем, чтобы не использовать в процессе успокаивания малыша сосок, смоченных во фруктовых сиропах, мёде и других сладких жидкостях. Это также может вызывать кариес зубов ребенка. Увидеть первые проявления этого явления может любой родитель невооруженным взглядом. На коронках зубиков появляются белые меловые пятнышки или черточки по всему периметру эмали. Это говорит о том, что начался процесс разрушения защитного слоя. В дальнейшем это может привести к образованию полостей и возникновению болевого синдрома.

Необходимо очищать полость рта маленького ребёнка после каждого приёма пищи. Для этого рекомендуется давать ребёнку кипячёную воду, а так же очищать полость рта мягкой марлевой салфеткой или ватным тампоном, смоченным в тёплой кипячёной воде.

После прорезывания первого молочного зуба необходимо приступать к применению детских зубных щёток с мягкой щетиной. Для самых маленьких лучшая модель первой зубной щетки — это силиконовая щетка.

Ее еще называют напалечником. Она представляет собой прозрачный колпачок, на конце которого расположено множество коротких силиконовых волосков или пупырышек. Особенность щетки в том, что она одевается на указательный палец взрослого или на мизинец. С помощью такой щетки можно не только мягко снимать налет с первых зубов, но и хорошо массировать десны при помощи ворсинок, предварительно смочив ее в кипяченой воде. После чистки щетку нужно вымыть с мылом и тщательно прополоскать под струей теплой воды. Хранят щетку-напалечник в отдельном открытом стаканчике, чтобы конец с ворсинками располагался вверху и «дышал». В отличие от обычной зубной щетки пальчиковую можно менять по мере ее износа. Напалечники выпускают следующие фирмы: «Lubby» (Польша), «Курносики» (Тайланд), «Pur» Royal Industries (Таиланд), и другие.

 

Для детей постарше выпускают щетки-игрушки в виде какого-нибудь персонажа

Электрические щетки:  из-за особенностей строения эмали электрической детской зубной щеткой можно пользоваться не раньше чем, с 6-8 летнего возраста.

Гигиена полости рта у детей с применением зубных паст рекомендуется с 2-х летнего возраста. В этот период родители сами очищают полость рта ребёнка, желательно в форме игры, формируя и поощряя при этом самостоятельные действия детей.

Основные требования к зубным пастам для детей младшего возраста, с 2 до 6 лет.

1. Низкое содержание фтора или его отсутствие.

2. Низкая абразивность.

3. Максимальная защита от кариеса для детей младшего возраста.

4. Привлекательный внешний вид, удобная и безопасная для ребёнка упаковка.

Обратите внимание: у зубных паст, предназначенных для детей раннего возраста, редко бывает большой срок годности. Например, у пасты Р.О.К.С. срок годности – месяц!

 

Кроме гигиены полости рта необходимо корректировать рацион и режим питания.

Дети должны получать разнообразную пищу, ограничить количество перекусов между приемами пищи, избегать чрезмерно сладких продуктов.

Посещение врача стоматолога необходимо производить не реже двух раз в год с профилактической целью. Приучайте своего ребенка к этому с раннего детства!

 

Какошке Мария Рейнгольдовна, врач стоматолог – детский

Стоматологическая поликлиника, ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

Тяжесть кариеса зубов у взрослых в возрасте от 35 до 44 лет, проживающих в столичном районе большого города в Бразилии: перекрестное исследование | BMC Oral Health

Это исследование является частью более широкого исследования под названием « Здоровье полости рта среди взрослых в столичном Белу-Оризонти (городские районы): объективные и субъективные аспекты», и оно получило одобрение Комитета по этике исследований на людях Федеральный университет штата Минас-Жерайс (Бразилия) под номером процесса ETIC 096/09.

Проведено кросс-секционное аналитическое исследование со сбором данных по месту жительства участников. Исследуемая популяция состояла из взрослых в возрасте от 35 до 44 лет, проживающих в городских районах муниципалитетов, окружающих Белу-Оризонти, который является столицей штата Минас-Жерайс, Бразилия. Последнее было нашим критерием включения. Метрополитен Белу-Оризонти состоит из 33 муниципалитетов и является третьим по величине мегаполисом в стране. Этот регион является политическим, финансовым, торговым, образовательным и культурным центром Минас-Жерайс, на который приходится примерно 40% экономики и 25% населения штата.

Взрослое население столичного города Белу-Оризонти в возрасте от 30 до 49 лет оценивается в 785 439 человек [13]. Основываясь на этой цифре, размер выборки был рассчитан с использованием распространенности зубной боли, о которой сообщают взрослые, в качестве основной причины обращения за стоматологической помощью (41,21%) [14]. Уровень достоверности составлял 95% (1- α), а уровень точности (d) составлял 10%. Зубная боль использовалась, потому что она считается важным общим исходом среди людей с кариесом зубов, и она предоставила больший размер выборки (575 человек) по сравнению с другими исходами.Из-за конгломерата выборки, эффект дизайна (deff) = 2 [15] был использован для компенсации потери вариабельности среди участников, что привело к выборке из 1150 человек. Выборка была отобрана путем вероятностной выборки конгломератов по этапам, муниципалитетам, районам, кварталам и домицилям [15, 16].

33 муниципалитета, окружающих Белу-Оризонти, были сначала сгруппированы по квартилям населения. Затем однородность между муниципалитетами в каждом квартиле была проанализирована с использованием муниципальных социальных индикаторов из индекса условий жизни (LCI-жилье и LCI-образование).Все муниципалитеты в пределах одного квартиля были отнесены к единой оценочной категории [17]. Таким образом, по два муниципалитета из каждой группы населения были отобраны случайным образом по жребию, всего восемь муниципалитетов для составления выборки. Чтобы определить, представляют ли восемь отобранных муниципалитетов общее количество из 33 муниципалитетов, были проведены тесты для сравнения средних значений между отобранными (n = 8) и не отобранными (n = 25) муниципалитетами. Тест Манна-Уитни использовался для сравнения средних значений индекса человеческого развития, а t-критерий Стьюдента использовался для сравнения средних значений LCI-жилья, LCI-образования, LCI-дохода, LCI-медицинских услуг и синтезированных LCI.Не было обнаружено статистически значимых различий между средними значениями выборки и групп, не вошедших в выборку, по каким-либо социальным или экономическим показателям (p> 0,05).

Распределение взрослых, составляющих выборку, было пропорционально общему количеству взрослых в возрасте от 35 до 44 лет в каждом из восьми выбранных муниципалитетов. Используя карту каждого муниципалитета, районы, кварталы и дома были случайно отобраны по жребию для охвата взрослых в пределах интересующего возрастного диапазона.

Критерии Всемирной организации здравоохранения относительно определения индекса кариеса, отсутствия и пломбирования (DMFT) использовались для оценки кариеса зубов. Обследования проводились пятью стоматологами, прошедшими предварительную калибровку [18]. Воспроизводимость результатов обследования при регистрации кариеса зубов, измеренная межисследовательским и интраэкспериментальным значениями Каппа, варьировалась от 0,81 до 0,92 и от 0,80 до 1,00, соответственно.

Для определения степени тяжести кариеса зубов DMFT ≥ 14 считался высокой степенью тяжести, а DMFT <14 считался низкой степенью тяжести [19].Степень тяжести кариеса была проверена на взаимосвязь с дихотомизированными независимыми переменными (Рисунок 1) на основе структуры объяснения кариеса в популяции [3]. Эта модель имеет сеть определяющих факторов, которые взаимосвязаны с социальной структурой и социальным контекстом на индивидуальном и биологическом уровнях. Гипотеза состоит в том, что социальная структура с точки зрения политики здравоохранения, политической и экономической ситуации может влиять на социальный контекст в различных сферах и непосредственно на отдельные материальные ресурсы.Таким образом, эти условия могут влиять на поведение и, наконец, на кариес зубов [3]. Эта теоретическая основа [3] определила выбор индикаторов и инструментов [14, 20–23], используемых для каждого из ее измерений. Эти показатели проверены в Бразилии [14, 20–23]. Социальная структура включает культуру, политику в области здравоохранения, распределение и организацию медицинских услуг, использование этих услуг, экономический статус и образование. Социальный контекст включает в себя характер окрестностей, местную организацию и доступность медицинских, семейных и рабочих услуг.На индивидуальном уровне учитываются психологические факторы, поведение, связанное со здоровьем, и материальные факторы. Три психологические переменные были выбраны из трех инструментов [21–23]. Выбор переменных, составляющих психологический уровень, обусловлен тем, что стресс, тревога, депрессия и чувство несчастья действуют как эндогенные биологические факторы, возможно, связанные с исходом болезни [6]. Более того, психологические реакции были включены в рамки, потому что растет признание психологических аспектов и отношений в социальной жизни и здоровье [3].

Рисунок 1

Независимые переменные, используемые в двумерном и многомерном анализе.

Биологический уровень влечет за собой экологию кариеса [3]. Переменные для измерения социального капитала использовались в категории социального контекста. Выбор показателей для каждого из измерений нашей теоретической основы [3] был основан на предыдущей литературе о кариесе зубов. Эта модель была выбрана с учетом экосоциальной теории [6], которая была включена в эпидемиологию кариеса зубов [3].

Анкета, основанная на опубликованной литературе, была разработана для сбора независимых переменных [14, 20–22]. Хотя некоторые вопросы не были официально утверждены, этот вопросник был протестирован в пилотном исследовании, чтобы определить понимание взрослыми. Более того, метод повторного тестирования использовался для оценки ответов 25 взрослых в двух разных случаях. Было определено соответствие между ответами на два отдельных введения анкеты, и была продемонстрирована высокая степень воспроизводимости (каппа> 0.60). Анкета более надежна, если можно воспроизвести одни и те же ответы в разных случаях [24]. Все переменные были разделены на две группы.

Статистический анализ включал использование веса выборки для компенсации неравных вероятностей между элементами выборки [25]. При рассмотрении схемы выборки конгломерата использовались коэффициенты естественного расширения, которые представляют собой дифференцированные веса для элементов выборки, чтобы компенсировать неравные вероятности отбора.Этот метод важен, потому что игнорирование выборки конгломерата может привести к ошибкам в средних значениях и соответствующих отклонениях в традиционном статистическом анализе, что впоследствии приведет к неверным результатам, проверкам гипотез и заключениям [26]. Вес выборки учитывал общее количество секторов и кварталов переписи в каждом из выбранных муниципалитетов, общее количество людей, проживающих в этих жилых районах, и количество людей, обследованных в каждом секторе переписи и квартале.

Мы провели многоуровневый анализ для оценки влияния экологических переменных, например, индекса человеческого развития [данные не показаны] на возникновение кариеса зубов, используя программу HLM 8.0. Было обнаружено, что уровень кариеса зубов в восьми исследуемых городах не отличался (p = 0,133). Таким образом, не было необходимости оценивать влияние экологических переменных на кариес зубов.

Таким образом, анализ методологического подхода соответствовал предложенному Victora et al. [27]. В этом типе анализа можно охарактеризовать проксимальные и дистальные индивидуальные переменные для результата и позволяет выбрать те, которые наиболее сильно с ним связаны.

В качестве меры связи использовались коэффициенты распространенности с соответствующим 95% доверительным интервалом, оцененные с помощью регрессии Пуассона с устойчивой дисперсией и критерия Вальда. На первом этапе был проведен двумерный анализ для определения характеристик исследуемой популяции и получения приблизительных коэффициентов распространенности (с соответствующими 95% доверительными интервалами) для ассоциаций между ковариатами и кариесом зубов.Все переменные, которые достигли значения p ≤ 0,20, были включены в многомерную модель. Затем был проведен многомерный анализ с учетом блоков переменных на основе модели кариеса зубов [3] и принятого иерархического анализа [27]. Первоначально модель была построена на множестве переменных более удаленного иерархического уровня (социальная структура), после чего были включены другие блоки переменных в соответствии с последовательностью, описанной на рисунке 2. Те, которые достигли p-значения ≤ 0.05 считались значимыми [28]. Статистический анализ проводился с использованием статистического пакета для социальных наук (SPSS 18.0).

Рисунок 2

Подход к основам для объяснения кариеса в популяциях [3]

Распространенность, серьезность и сопутствующие факторы кариеса зубов у школьников города Вадодара — эпидемиологическое исследование

Реферат

Цель: Среди стоматологических заболеваний кариес зубов является важной проблемой стоматологического здравоохранения в Индии, которая носит необратимый характер , и это преимущественно болезнь детства.До настоящего времени никаких исследований в Вадодаре не проводилось. Поскольку исходные данные о кариесе необходимы для улучшения здоровья полости рта у детей, настоящее исследование было предпринято для определения характера кариеса у школьников города Вадодара в период смены зубов с учетом возраста, пола и режима питания.

Методы: Проведено эпидемиологическое перекрестное описательное исследование среди 1600 школьников в возрасте 6-12 лет в городе Вадодара. Для сбора данных использовалась закрытая анкета в соответствии с методологией Всемирной организации здравоохранения 1997 года.Детей обследовали на наличие кариеса с использованием кариеса с отсутствующими пломбированными зубами / кариесом с отсутствующими пломбированными поверхностями и индексом «Разрушенные отсутствующие заполненные зубы» / «Разрушенные отсутствующие заполненные поверхности». Были зарегистрированы связанные факторы, предрасполагающие к кариесу, такие как возраст, пол и режим питания.

Результаты: Распространенность кариеса зубов составила 69,12%. Среднее значение dmft / dmfs и DMFT / DMFS составило 3,00 / 4,79 и 0,45 / 0,56 соответственно. Распространенность была выше в молочных зубах, чем в постоянных зубах.Была обнаружена положительная связь между кариесом зубов и возрастом, полом, частотой потребления сахара между приемами пищи.

Заключение: В исследовании сделан вывод о высокой распространенности и серьезности кариеса зубов в городе Вадодара. Таким образом, в развивающихся странах, таких как Индия, крайне важно внедрить первичную профилактику и усиление восстановительного ухода с целью как снижения распространенности кариеса, так и сохранения этих детей без кариеса.

Как цитировать эту статью: Joshi N, Sujan SG, Joshi K, Parekh H, Dave B.Распространенность, серьезность и сопутствующие факторы кариеса зубов у школьников города Вадодара — эпидемиологическое исследование. J Int Oral Health 2013; 5 (4): 40-48.

Ключевые слова: Эпидемиология, кариес зубов, распространенность, серьезность, факторы риска, коэффициент Odd

ВВЕДЕНИЕ

В такой развивающейся стране, как Индия, кариес зубов все еще существует как тлеющая болезнь, которая глубоко охватила свои щупальца. те регионы, где недостаточно ресурсов для стоматологического лечения, недостаточная осведомленность и мотивация населения, а также рост потребления сахара.1

Существует обширная стоматологическая литература об уровне кариеса зубов среди населения Индии. Общее впечатление таково, что кариес зубов увеличился по распространенности и серьезности за последние пару десятилетий2. Профилактические подходы кажутся жизнеспособной альтернативой для решения, казалось бы, огромной проблемы кариеса зубов. Однако данных, необходимых для планирования такой превентивной меры, не хватает.

В период смены прикуса гигиена полости рта оставляет желать лучшего из-за возраста, не требующего ухода, эмоционального стресса ребенка, частого употребления рафинированного сахара, мягкой и липкой пищи, выпадения временных зубов и прорезывания постоянных зубов.Но этот период считается критическим этапом с точки зрения развития нормального прикуса, сохранение постоянного первого моляра от опасностей кариеса зубов — одна из важнейших обязанностей профессии.3 Итак, это эпидемиологическое исследование было запланировано в школьников города Вадодара со следующей целью и задачами:

 1. Оценить распространенность и тяжесть кариеса зубов у школьников города Вадодара от 6 до 12 лет.

 2. Определить возраст, в котором дети наиболее подвержены кариесу зубов в период смены прикуса.

 3. Найти связь между потреблением сахара и кариесом зубов.

 4. Предоставить исходные данные для планирования стоматологических услуг в городе Вадодара.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Эпидемиологическое перекрестное описательное исследование было проведено среди 1600 школьников 6-12 лет

лет в городе Вадодара.Использовалась многоступенчатая методика отбора проб. Город был разделен на пять зон, и из каждой зоны случайным образом были выбраны две школы с использованием метода простой случайной выборки (метод лотереи). Разрешение было получено от соответствующих властей соответствующих школ и этического комитета Университета Сумандип Видьяпит, затем у родителей было получено информированное письменное согласие перед обследованием детей. Методика стратифицированной случайной выборки использовалась для отбора детей, за исключением субъектов, которые были физически или умственно неполноценными, с ограниченными медицинскими показателями или имели серьезные зубные / орофациальные дефекты, такие как заячья губа или волчья пасть.

Для сбора данных использовалась закрытая анкета в соответствии с методологией ВОЗ 1997 года4. Перед проведением обследования все обследованные прошли калибровку на кафедре педодонтии и профилактической стоматологии КМУ им. Стоматологический колледж и больница Шах, Вадодара, под руководством профессора, чтобы ограничить вариативность экзаменаторов. Детей обследовали по методике исследования ADA типа III5 на наличие кариеса зубов с использованием dmft / dmfs и индекса DMFT / DMFS. Были зарегистрированы связанные факторы, предрасполагающие к кариесу, такие как возраст, пол и режим питания.

Данные были введены в Microsoft Excel и проанализированы с помощью SPSS (версия 12). Качественные данные были представлены как частота и проценты. Результаты были подвергнуты статистическому анализу с использованием теста распространенности, критерия хи-квадрат, коэффициента корреляции Пирсона и двумерного отношения dfgodd. Для всех тестов уровень значимости был установлен на уровне p ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Данные, полученные в результате исследования, были подвергнуты статистическому анализу. Результаты представлены под заголовками различных параметров, рассматриваемых для исследования.

показывает распределение выборки по возрасту и полу. Общий размер выборки составил 1600 студентов, из которых 807 мальчиков и 793 девочки почти поровну распределены в каждой возрастной группе.

Рис. 1: Распределение размера выборки

Общая распространенность кариеса зубов составила 69,12% с более высокой распространенностью у мальчиков (70,01%), чем у девочек (68,22%), что не было статистически значимым. Между возрастом

и

распространенностью кариеса была высокозначимая связь (p ≤0,0001), как показано на рис.В молочных зубах распространенность кариеса составляла 70%, как указано в, тогда как в постоянных зубах распространенность кариеса составляла 25%.

Рис. 2: Распределение детей по возрасту и полу в зависимости от распространенности кариеса молочных зубов.

Рис. 3: Распределение детей по возрасту и полу в отношении распространенности кариеса зубов в постоянном стоматите

Таблица 1: Распределение детей по возрасту и полу в отношении распространенности кариеса зубов.

65,81)
Возраст Обследованные дети Дети с кариесом (%) Мальчики n (%) Девочки n (%)
6 225 15314 (68) 76 (70,37)
7 227 165 (72,69) 84 (70) 81 (75,70)
8 226 79 (70,54) 89 (78.07)
9 228 177 (77,63) 84 (75) 93 (80,17)
10 233 173 (74,2414) 79 (66,95)
11 230 154 (66,95) 91 (81,25) 63 (53,39)
12 231 116 (5014,21) 56148 60 (53,57)
Всего 1600 1106 (69.12) 565 (70,01) 541 (68,22)
Хи-квадрат = 54,16, df = 6, p <0,0001, HS Хи-квадрат = 0,6, df = 1, p> 0,05, NS

В общей выборке среднее значение dmft составило 3,00, а среднее значение dmfs — 4,79 соответственно. Среднее значение DMFT составляло 0,45, а среднее значение DMFS — 0,56 соответственно.

Таблица 2: Распределение детей по возрасту и полу в зависимости от среднего dmft при молочных зубах.

19 9014 9014 9014 9014 2,94 9014 9014 9014 9014 9014 2,9

4 1,914 9014 9014 2,00
Возраст Средний dmft ± S.D.
Всего Мальчики Девочки
Средний dmft SD Средний dmft SD Средний dmft SD 6 2,23 3,37 2,43
7 3,58 2,05 3,56 2,33 3,59 2,37 8146
2,43 3,25 2,52 3,12 2,09
9 3,29 2,02 3,24 2,09 3,19 2,00 2,72 1,42
11 2,02 1,00 2,59 1,06 1,47 0.78
12 1,93 0,92 1,98 0,79 1,86 0,87
Всего 3,00

Таблица 3: Распределение детей по возрасту и полу относительно среднего dmfs при молочном прикусе.

3,014 54 3,31 9014 9014 9014 9014 9014 9014 9014

4 7 Всего56
Возраст Среднее dmft ± S. D.
Всего Мальчики Девочки
Среднее dmfs S.D. Средние значения dmfs SD Средние значения dmfs SD
6 5,16 3,65 5,23 3,47 5,014 3,47 5,014 5,87 3,74 5,37 3,48
8 4,88 2,56 4,98 2,88 4,79 2,51 2,51 3,18 5,46 3,00 5,63 3,67
10 5,08 2,99 5,34 3,23 3,96 2,00 2,71 1,24
12 2,81 0,96 2,84 0,89 2,78 1.21
Всего 4,79 3,12 5,0 3,76 4,52 2,83
Коэффициент корреляции для dmft и dmfs14 — 0,95,000, p — <0 Таблица 4: Распределение детей по возрасту и полу относительно среднего DMFT при постоянном прикусе

29 9014 9014 9014 9014 9014
Возраст Среднее dmft ± SD
Всего Мальчики Девочки
Девочки С.D. Среднее значение DMFT SD Среднее значение DMFT SD
6 0,05 0,03 0,06 0,02 0,04 0,02 0,04 0,08 0,04 0,16 0,06
8 0,14 0,1 0,14 0,08 0,13 0,07 0,08 0,17 0,29 0,12 0,27 0,12
10 0,49 0,28 0,45 0,23
0,78 0,34 0,67 0,34
12 1,1 0,75 1,06 0,67 1,15 0.64
Всего 0,45 0,23 0,44 0,21 0,46 0,24

Таблица 5: Распределение детей по возрасту и полу 9 в постоянном D4 9 относительно среднего значения 90

Возраст Среднее dmft ± SD
Всего Мальчики Девочки
Среднее DMFS SD Среднее DMFS S.D. Среднее значение DMFS SD
6 0,05 0,02 0,05 0,02 0,04 0,02
0,2 0,08
8 0,15 0,08 0,15 0,08 0,15 0,06
9 0,37 90.23 0,36 0,13 0,39 0,18
10 0,58 0,3 0,55 0,32 0,62 0,97 0,97 0,47 0,83 0,47
12 1,42 0,81 1,35 0,61 1,47 0,86
0,27 0,55 0,28 0,58 0,30
Коэффициент корреляции для DMFT и DMFS — 0,99, p — <0,0001, HS

показывает распределение детей кариес молочных зубов. Низкая степень тяжести (dmft> 0) кариеса наблюдалась у 46,51% детей, средняя степень тяжести (dmft≥4) наблюдалась у 39,05% детей и высокая степень тяжести (dmft≥7) наблюдалась у 14,44% детей, что свидетельствует о степени тяжести кариеса от низкой до средней у большинства детей.

Рис. 4. Распределение детей по степени тяжести кариеса молочных зубов. №

показывает распределение детей по степени тяжести кариеса в постоянном прикусе. 91,15% детей имели низкую степень тяжести (DMFT> 0) кариеса, 8,85% детей имели умеренную степень тяжести (DMFT≥4) и ни одного ребенка

Рис. 5: Распределение детей по степени тяжести кариеса зубов при постоянном прохождении зубов.

(0%) имели высокую степень тяжести (DMFT≥7), что указывало на низкую степень тяжести кариеса у большинства детей.

показывает связь между частотой потребления сахара между приемами пищи и кариесом зубов. Было обнаружено, что по мере увеличения частоты употребления сахара между приемами пищи распространенность кариеса также увеличивается. Это подразумевает очень значительную положительную корреляцию между частотой употребления сахара между приемами пищи и кариесом зубов.

Рис. 6: Распределение детей по частоте потребления сахара между приемами пищи и статусом кариеса зубов.

показывает результаты двумерного отношения шансов для кариеса на молочных зубах.В настоящем исследовании, когда применялся двумерный анализ; вероятность кариеса была выше у детей, которые употребляли сахар между приемами пищи (OR = 0,15; 95% ДИ = 0,07-0,34), а частота потребления сахара между приемами пищи была положительно связана с кариесом (OR = 0,46; 95% ДИ = 0,33-0,65). ).

Таблица 6: Двумерное соотношение шансов при кариесе при молочных зубах. Зависимые переменные — dmft был разделен на дихотомию (dmft = 0 по сравнению с dmft> 0)

90.15 (0,07 — 0,34)
Переменная Отношение шансов (ДИ 95%) Значение P
Потребление сахара Да, нет <0,001 *
Частота потребления сахара Иногда, часто 0,46 (0,33 — 0,65) <0,001 *
* Значимо на уровне значимости 5% (p < 0,05)

показывает результаты двумерного отношения шансов для кариеса постоянных зубов. Дети, которые потребляли сахар между приемами пищи, чаще болели кариесом (OR = 0,47; 95% CI = 0,09-2,28), а частота потребления сахара между приемами пищи была положительно связана с опытом кариеса (OR = 0.6; 95% ДИ = 0,44-0,81).

Таблица 7: Двумерное соотношение шансов для кариеса при постоянном прикусе. Зависимые переменные — DMFT был дихотомизирован MFT = 0 по сравнению с DMFT> 0)

Переменная Отношение Нечета (ДИ 95%) Значение P
Потребление сахара Да, нет 0,47 (0,0 ) 0,3
Частота потребления сахара Изредка, часто 0,6 (0,44-0,81) 0,001 *
* Значимо на 5% уровне значимости (p <0.05)

ОБСУЖДЕНИЕ:

Распространенность кариеса варьируется от страны к стране и от региона к региону в одной стране. Географические переменные, такие как раса, климат, диета, культура и экономические факторы, также влияют на распространенность кариеса. Несмотря на эти различия, была сделана попытка сравнить результаты настоящего исследования с результатами других исследований в стране и за ее пределами.

Существует обширная литература, посвященная статусу кариеса зубов у индийских школьников различными исследователями e.грамм. Вайш Рам Прасад6 (1982), Нагараджа Рао7 (1985), Махешкумар П и др. 8 (2005), Мисра и Ши9 (1999), Джоши N10 (2005) и Гауба и др. 11 (2007) и т. Д. Следовательно, обзор прошлых данных по кариесу а предсказание будущего — это потребность часа12

Настоящее исследование показало, что у детей в возрасте от 6 до 12 лет распространенность кариеса составляет 69,12%. Распространенность аналогична исследованию, проведенному Retnakumari N.13 (1999), ниже, чем у Damle & Patel14 (1994), Rao et al15 (1999), Joshi N10 (2005) и выше, чем у Misra and Shee9 (1979), Chopra et al3. (1983), Махеш П. и др. 8 (2005), Джайн А. и др. 16 (2005) и Лина Наоми и др. 17 (2006).

В настоящем исследовании у мальчиков была более высокая распространенность кариеса, чем у девочек. О подобных результатах сообщили Рам Прасад Вайш28 (1983), Махеш П и др. 8 (2005), Рао и др. 15 (1999), Сараванан и др. 2 (2004), Джайн А. и др. 16 (2005). Повышенная распространенность среди мальчиков подтверждает мнение о явном предпочтении сыновей независимо от социально-экономического класса, что проявляется в более длительном кормлении сыновей по сравнению с дочерьми. Это также может быть связано с их привычкой употреблять безалкогольные напитки и другие сладкие закуски во время длительного пребывания на улице.Эти результаты не подтверждаются Misra и Shee9 (1979), поскольку они обнаружили более высокую распространенность у девочек, чем у мальчиков.

В настоящем исследовании распространенность кариеса увеличивалась с увеличением возраста с 6 до 9 лет, а затем снижалась, причем самый низкий показатель приходился на возраст 12 лет. Результаты поддержаны Мисрой и Ши9 (1979), Рам Прасадом Вайшем28 (1983), Махеш П и др. 8 (2005), Рао и др. 15 (1999). Это связано с более длительным обнажением молочных моляров в возрасте 8-10 лет. После этого происходит отшелушивание этих зубов и прорезывание постоянных зубов, которые менее подвержены кариесу и не подвергаются более длительному воздействию факторов, вызывающих кариес.Еще одна причина — неправильная чистка зубов в раннем детстве и частое употребление богатой углеводами и липкой пищи. Эти результаты противоречат исследованию, проведенному Retnakumari N13 (1999)

. Указанное исследование показало более высокую распространенность кариеса в молочных зубах, чем в постоянных зубах. Это может быть связано с тем, что постоянные зубы менее подвержены кариесу. Это также может быть связано с более низким содержанием кальция и структурными различиями в молочных зубах (Vaish R.П.) 6.

Распространенность кариеса молочных зубов у мальчиков была выше, чем у девочек. Это может быть связано с тем, что мальчикам в азиатских обществах придают большее значение, чем девочкам (Шанти Гош 1986) 19. Распространенность кариеса молочных зубов увеличилась с 6 до 9 лет, а затем снизилась до 12 лет. Это может быть так, что к 12 годам большинство молочных зубов отслаивается.

Что касается постоянных зубов, то у девочек преобладание было выше, чем у мальчиков. Это может быть связано с тем, что у девочек постоянные зубы прорезываются раньше, чем у мальчиков, и поэтому они дольше подвергаются воздействию среды ротовой полости.(Мегас Б. Ф. и др., 1989) 20. Распространенность кариеса стабильно увеличивалась с 6 до 12 лет, самый высокий показатель в этом исследовании был в 12 лет. Об аналогичных результатах сообщают Retnakumari N21 (1999), Bhaskar et al22 (2000) и Saravanan et al2 (2004).

Средние значения dmft в настоящем исследовании были выше, чем значения, полученные в исследованиях Chopra et al3 (1983), I. Ahtanassouli et al23 (1991), Ratnakumari N13 (1999) и Gopinath34 (1999), в то время как они были ниже, чем исследования Villalobos JJ et al25 (2006) и Gauba et al11 (2007).

Средние значения DMFT в настоящем исследовании были ниже, чем значения, полученные в исследованиях Chopra et al3 (1983), I. Ahtanassouli et al23 (1991), Ratnakumari N13 (1999), Villalobos JJ et al25 (2006) и Gauba et al. al11 (2007), в то время как они были равны исследованиям Bhaskar et al22 (2000) и Lina Naomi et al17 (2006).

Среднее количество dmfs и DMFS в настоящем исследовании было ниже, чем сообщалось Navin Shetty & Shobha Tandon26 (1988), J. A. Hargreaves et al27 (1996), I.M.Джеймисон 28 (2004) и Гауба и др. 11 (2007). Различия в распространенности могут быть связаны с расовыми, климатическими, диетическими, культурными и экономическими условиями. В отношении временных зубов результаты этого исследования аналогичны выводам Peres MA et al29 (2006), Villalobos et al25 (2006), но отличаются от результатов Retnakumari N13 (1999), которые наблюдали высокую степень тяжести кариеса у большинства детей. .

В постоянных зубах ни у одного ребенка не было кариеса высокой степени тяжести, у большинства детей была низкая степень тяжести.Результаты этого исследования поддержаны Villalobos et al25 (2006), Carlo Medina et al30 (2007) и T. Mello et al13 (2008).

Пищевые привычки играют важную роль в возникновении кариеса зубов. Введение в современный рацион рафинированного сахара (сахарозы) связано с увеличением распространенности кариеса. Еще со времен ранних греческих философов считалось, что диета влияет на этиологию кариеса. Прямая связь частоты сладких, липких закусок и заболеваемости кариесом была доказана Gustaffson31 (1954) в исследовании Vipehome.

Для изучения связи между сахаром в рационе питания и кариесом зубов дети были разделены на три группы в зависимости от общего количества воздействий сахара в день, т.е. часто (более 4 воздействий сахара в день), умеренно (2-3 воздействия сахара. / день) и изредка (1 экспозиция сахара / день). Однако надежность и точность такого анамнестического анамнеза для измерения вклада диеты в распространенность кариеса сомнительны. Несмотря на эти факторы, была предпринята попытка найти связь между употреблением сладкого и кариесом зубов.

Результаты этого исследования показали значительно более высокую распространенность кариеса в группе сладкого по сравнению с теми, кто не ел сладкое. Наблюдалась прямая связь между частотой употребления сахара и кариесом зубов. Результаты настоящего исследования подтверждают важность сахара (сахарозы) как одного из основных этиологических факторов, что согласуется с выводами Winter и Rule32 (1971), Shetty и Tandon26 (1988), Gupta A et al33 (1988), Kalsbeek. и Verrips34 (1994) и Szpunar S35 (1995).Однако Макдональд и Вайзенбах M36 (1995) не обнаружили существенной связи между потреблением сахара и распространенностью кариеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сделан вывод о том, что распространенность и серьезность кариеса зубов в настоящем исследовании выше, с большим количеством разрушенных, чем пломбированных зубов.

Результаты этого базового исследования показывают, что кариес зубов является серьезной проблемой общественного здравоохранения и отсутствие профилактических и восстановительных стоматологических услуг, а также осведомленности населения в этом регионе.Результаты обуславливают необходимость внедрения первичной профилактики и усиленного восстановительного ухода с целью как снижения распространенности кариеса, так и сохранения детей, свободных от кариеса, поскольку конечной целью является создание детского возраста, свободного от кариеса.

Границы | Сравнение кариеса зубов у городских и сельских детей в регионе Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Введение

Страны Персидского залива имеют самый высокий доход на душу населения в регионе Восточного Средиземноморья (EMRO) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Несмотря на высокий уровень жизни, в этом регионе имеется документально подтвержденная история плохого здоровья полости рта: исследования, проведенные в разных странах, подтвердили высокий уровень кариеса и плохую гигиену полости рта (1).

Саудовская Аравия — самая большая страна в этом регионе, и в последнее десятилетие большой интерес вызывает оценка социально-экономических и культурных показателей заболеваний полости рта и методы количественной оценки их воздействия (2, 3). Несмотря на то, что в Саудовской Аравии предпринимались попытки оценить состояние здоровья полости рта, с 1993 г. в Королевстве не проводилось единого калиброванного обследования полости рта (4).

Саудовская Аравия — это молодое население, люди в возрасте до 18 лет составляют почти 40% населения. Связь между кариесом в детстве и опытом кариеса во взрослом возрасте хорошо известна (5, 6). Многочисленные исследования, проведенные по всему региону, подтвердили отсутствие надлежащей гигиены полости рта и высокий уровень кариеса в изученных выборках детей (7–11). Кроме того, национальная статистика показывает, что, хотя более 80% населения Саудовской Аравии сосредоточено в городских районах, страна распределена по нескольким сельским районам, расположенным на площади 2 250 000 кв.км; обязательная сравнительная оценка городских и сельских центров (12).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует проводить обследования здоровья полости рта у детей в возрасте 5 лет (для оценки первичного прикуса), 12 лет (для оценки постоянного прикуса вскоре после прорезывания) и 15 лет (для оценки влияние кариеса на прорезавшийся постоянный зубной ряд) (13). Однако в Саудовской Аравии дети начинают школу в возрасте 6 лет, что делает регистрацию данных в этой возрастной группе более доступной.

Исследование здоровья полости рта у детей в возрасте 6, 12 и 15 лет было задумано как мероприятие по сбору откалиброванных данных, которое поможет клиницистам, ученым и политикам во всем регионе лучше понять природу заболеваний полости рта. Целью этого исследования было определить распространенность и тяжесть кариеса среди детей, обучающихся в первом классе (~ 6 лет), 6-м классе (~ 12 лет) и 9-м классе (~ 15 лет), и сравнить результаты между детьми, обучающимися в городских условиях. и сельские районы региона Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Методология

Этическое разрешение

Этическое одобрение на исследование было получено исследовательским центром Университета Эр-Рияд Эльм (затем Эр-Риядский колледж стоматологии и фармацевтики), а разрешение на сбор данных было получено от Министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия и Министерства образования Королевства Саудовская Аравия. Информированное согласие на обследование детей было получено от родителей, а согласие получено от детей до обследования.

Распределение кадров и калибровка экзаменаторов

Поскольку культурные нормы Королевства Саудовская Аравия не разрешают поступление мужчин в женские школы и наоборот, для калибровки были выделены две отдельные группы экзаменаторов (2 мужчины и 2 женщины).Экзаменаторы были откалиброваны для обследования с использованием протокола, установленного ВОЗ (14). Показатели каппа для молочных зубов составили 0,884 для кариесов (d), 0,891 для зубов с пломбированием (f) и 0,901 для зубов с кариесом (dft). Оценка каппа для постоянных зубов составила 0,921 для разрушенных зубов (D), 0,99 для отсутствующих зубов (M) и 0,912 для запломбированных зубов с общим баллом 0,941 для DMFT. Средний балл внутреннего экзаменатора для молочных зубов составил 0,945 для кариеса, 0.881 для заполнения и 0,916 для dft.

Расчет мощности образца и распределение образца

Требуемая выборка, основанная на предполагаемой истинной распространенности (на основе существующей литературы) 0,85, предполагаемой чувствительности и специфичности 0,8 и желаемой точности 0,05 и уровне достоверности 0,95, составила 1843 ребенка. В выборке использовались существующие данные переписи из региона Эр-Рияд для экстраполяции желаемой городской и сельской выборки (12). Чтобы учесть различия в уровне ответов, в исследование были включены 2000 детей, 1500 городских и 500 сельских, распределенных по 81 школе (45 городских и 30 сельских) с использованием модели стратифицированной кластерной выборки.В начальных классах младшие и старшие классы имеют разных директоров, хотя они часто могут находиться в одном и том же физическом пространстве. По этой причине школа определялась как административная единица, а не как физическое школьное пространство. В сельской местности количество учащихся в каждой школе было меньше, поэтому количество школ, отобранных в выборке, было больше, чем доля учащихся, отобранных из каждой школы. Дети были идентифицированы с помощью списков посещаемости, предоставленных координатору данных (AaR) директорами каждой из выбранных школ.Школьные кластеры были разделены на три группы; первый класс (~ 6 лет), шестой класс (~ 12 лет) и девятый класс (~ 15 лет). За первым посещением последовало второе посещение, чтобы убедиться, что большинство целевых детей могут быть включены в исследование. Из целевых 2000 детей мы смогли получить данные от 1986 детей, что дало нам фактическую степень 0,96.

Запись кариеса зубов

Протокол полевого осмотра ВОЗ для осмотра зубов соблюдался (14).Перед обследованием зубы протирали сухим куском марли и стандартизированным переносным светодиодами с интенсивностью 25 Гц. Количество кариесов, отсутствующих и запломбированных постоянных (DMF), а также кариес и пломбированных молочных зубов (df) было экстраполировано из собранных исходных данных (13). Зубы с вторичным кариесом (заполненные кариесом) считались кариесными зубами с целью наблюдения за кариесом (13). Для оценки кариеса зубов рентгенограммы не использовались.

Анализ данных о кариесе зубов

Распространенность кариеса зубов оценивалась по количеству детей с хотя бы одним активным кариесом в числителе и по общему количеству детей в знаменателе.Считается, что дети, которые получили хотя бы один профилактический и / или восстановительный визит к стоматологу, имели доступ к стоматологической помощи. Среднее значение dft и DMFT (для группы 6 лет) и DMFT (для возрастной группы 12 и 15 лет) сравнивали между городскими и сельскими детьми с помощью теста Mann Whitney U -Test. Распространенность кариеса среди городского и сельского населения сравнивали с помощью теста Колмогрова – Смирнова Z . Данные обрабатывались с помощью программы обработки данных SPSS ver25 (IBM SPSS, IBM Corp., Армонк, штат Нью-Йорк, США).

Результаты

Демографические данные

Выборка включала 1986 детей (1440 городских, 466 сельских) из 2000 детей, родители которых были приглашены для участия в исследовании. В состав школ входили 38 начальных школ (первый и шестой классы), 22 средних школы (девятый класс) и 15 комбинированных школ (где младшие и старшие классы находились в одном здании). В выборку вошли 33 школы для мальчиков и 32 школы для девочек.

Возраст учащихся 6-летней возрастной группы колеблется от 5 лет.От 9 до 7,1 лет (средний возраст 6,32, стандартное отклонение ± 0,37) без существенных гендерных различий ( t = 0,789, p = 0,897). Возраст в возрастной группе 12 лет варьировался от 11,9 до 13,4 года (средний возраст 12,45 года, стандартное отклонение ± 0,41) без существенных гендерных различий ( t = 0,893, p = 0,767). В возрастной группе 15 лет возраст детей составлял от 14,9 до 16,7 лет (средний возраст 15,6 года, стандартное отклонение ± 0,38).

Распространенность кариеса

Общая распространенность кариеса (процент населения с одним или несколькими кариесными поражениями молочного или постоянного зуба) составляла 85.77% в 6 лет, 64,98% в 12 лет (только для постоянных зубов) и 71,35% в 15 лет (Таблица 1). Не было значительной разницы в распространенности кариеса между городской и сельской местностью через 6 лет ( p = 0,566), 12 лет ( p = 0,432) или 15 лет (0,918). Точно так же не было обнаружено значительных различий в распространенности кариеса между мужчинами и женщинами в возрасте 6 лет ( p = 0,728), 12 лет ( p = 0,654) или 15 лет ( p = 0,300).

Таблица 1 .Распространенность кариеса среди населения.

Кариес первичных зубов

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, кариес запломбированных молочных зубов (dft) был зарегистрирован только в 6-летней возрастной группе. Общий dft через 6 лет составил 1,4 (SD ± 1,1). У женщин в сельской местности был самый низкий зарегистрированный показатель dft (0,58). Несмотря на разницу в средней dft, было большое стандартное отклонение, и тест Манна-Уитни U показал, что различия не были статистически значимыми (таблица 2).При сравнении городского и сельского населения было замечено, что в городе наблюдалась более низкая dft (среднее значение 1,31, стандартное отклонение ± 1,3) по сравнению с сельским (среднее значение 1,521, стандартное отклонение ± 1,1). Однако тест Манна – Уитни U показал, что это различие не было статистически значимым ( U = 1577,00, t = 0,752).

Таблица 2 . Сравнение среднего значения dft между мужчинами и женщинами в городской и сельской местности.

Кариес постоянных зубов

Кариес постоянных зубов измеряли с использованием индекса DMFT со средним значением DMFT, равным 1.72 (SD ± 0,49) через 12 лет и средний DMFT 2,66 (SD ± 0,55). Было замечено, что у женщин более низкие показатели DMFT как в 12, так и в 15 лет. Когда гендерные различия анализировались отдельно для городского и сельского населения, было обнаружено, что у сельских женщин в возрастной группе 12 лет показатель DMFT был выше, чем у их городских сверстников. Однако гендерные различия не были статистически значимыми (таблица 3). При сравнении городских и сельских выборок было замечено, что в обеих возрастных группах сельское население имело более высокий балл DMFT, чем городское население, хотя эти различия не были статистически значимыми (Таблица 4).Наблюдалось значительное увеличение показателей DMFT с 12 до 15 лет. Это справедливо как для городского, так и для сельского населения (таблица 5).

Таблица 3 . Сравнение DMFT между мужчинами и женщинами в 12 и 15 лет.

Таблица 4 . Сравнение DMFT между городской и сельской местностью в 12 и 15 лет.

Таблица 5 . Сравнение DMFT в возрастных группах от 12 до 15 лет.

Обсуждение

Кариес зубов в Саудовской Аравии признан одной из основных проблем общественного здравоохранения, стоящих перед Королевством (4).Несмотря на рост публикаций по кариесу зубов в Саудовской Аравии, последнее калиброванное региональное исследование было проведено более двух десятилетий назад (15). Регион Эр-Рияд — один из крупнейших регионов Саудовской Аравии по численности населения. Исследование было направлено на оценку кариеса зубов по методике, предписанной ВОЗ, в качестве предшественника Национального исследования здоровья полости рта.

Распространенность кариеса или количество детей с хотя бы одним поражением кариеса зубов считается надежным индикатором масштабов эпидемии кариеса зубов.Показатель распространенности кариеса в этом исследовании был ниже, чем в предыдущем общенациональном исследовании, проведенном в 1990-х годах, которое показало распространенность более 90%. В целом результаты этого исследования показывают несколько более низкий уровень распространенности и серьезности, чем метаанализ (4) данных о кариесе, но согласуются с некоторыми более новыми исследованиями, проведенными в Королевстве (14, 16, 17). Несмотря на то, что за последнее десятилетие в Саудовской Аравии значительно расширились как профилактические, так и терапевтические стоматологические услуги, фактическое использование этих услуг и их ответственность за снижение кариеса зубов выходят за рамки настоящего исследования (18). .Распространенность и тяжесть кариеса зубов, о которых сообщается в текущем исследовании, соответствуют данным недавних наблюдательных исследований, опубликованных в Саудовской Аравии и ОАЭ (5, 17).

Несмотря на это, показатели значительно выше, чем в Европе и Северной Америке (19, 20). Показатели, представленные в исследовании, показывают, что, несмотря на некоторое снижение распространенности и тяжести кариеса по сравнению с предыдущими общенациональными исследованиями, снижение не такое заметное, как было показано в популяциях в Европе и Северной Америке (19–21). ).Этот факт должен вызывать беспокойство у специалистов по планированию общественного здравоохранения в стране. Учитывая многофакторный характер кариеса зубов, может быть несколько причин низкого снижения числа случаев кариеса, включая плохую гигиену полости рта, недостаточную осведомленность родителей и неадекватные профилактические стоматологические услуги; тенденции, которые были задокументированы другими исследованиями из Саудовской Аравии (11, 12, 22).

Один из рекомендуемых протоколов для регистрации кариеса молочных зубов — это запись только кариесов и пломбированных молочных зубов (dft), без указания количества отсутствующих зубов, чтобы избежать записи зубов, которые могли быть потеряны из-за естественное отшелушивание.Альтернативный метод — записать кариес, удаленные и пломбированные зубы (deft). Возраст нашей исследуемой популяции с молочными зубами составлял от 6 до 7 лет — возраст, когда начинается отслаивание молочных зубов, что послужило причиной использования dft over deft. Одним из ограничений этого подхода, особенно в популяции с высоким уровнем кариеса, является то, что зубы, удаленные из-за кариеса, не регистрируются. Учитывая этот факт, вполне возможно, что распространенность кариеса молочных зубов на самом деле выше, чем сообщаемые в настоящее время уровни.Хотя это согласуется с некоторыми более ранними исследованиями, проведенными в Саудовской Аравии (2, 3, 16), это будет противоречить более поздним исследованиям из Саудовской Аравии, которые показали, что показатели распространенности кариеса в молочных зубах соответствуют данным текущего исследования. (9, 10).

В текущем исследовании плотность населения (подтвержденная Саудовской национальной переписью) использовалась в качестве показателя городских и сельских районов (15). Хотя существует несколько определений для городской и сельской местности, этот показатель использовался в предыдущем национальном исследовании в Саудовской Аравии и поэтому был выбран для точного сравнения с предыдущими данными (3).Существенным отличием от предыдущих данных стало изменение тенденций развития кариеса зубов в городах и сельской местности. Данные 1990-х годов показали, что у сельских детей Саудовской Аравии уровень кариеса зубов значительно ниже, чем у их городских сверстников (22). Хотя текущие данные не показали значительных различий, они также показали, что во многих случаях частота и тяжесть кариеса зубов у сельских детей были выше, чем у их городских сверстников. Одним из объяснений этой меняющейся тенденции может быть тот факт, что за последние два десятилетия легкая доступность обработанных пищевых продуктов привела к изменению моделей питания сельских жителей Саудовской Аравии (23).

Одним из ограничений исследования было то, что оно касалось только распространенности и тяжести заболевания, без учета социально-демографических переменных, таких как образование родителей, экономический статус или размер семьи. Кроме того, в данной статье сообщается только о статусе кариеса зубов, но не рассматривается практика гигиены полости рта или другие индивидуальные причины высокого кариеса зубов.

Заключение

Результаты исследования показывают, что распространенность и тяжесть кариеса в Саудовской Аравии остаются высокими по сравнению со средними мировыми показателями.Дальнейший анализ данных, особенно социально-демографических переменных, необходим для определения эффективных стратегий планирования кариеса в Королевстве.

Доступность данных

Дополнительные данные будут предоставлены авторам по обоснованному запросу.

Заявление об этике

Это исследование было проведено в соответствии с рекомендациями Институционального наблюдательного совета Университета Эр-Рияд Эльм с письменного информированного согласия родителей всех испытуемых.Родители всех испытуемых дали письменное информированное согласие в соответствии с Хельсинкской декларацией. Протокол был одобрен институциональным наблюдательным советом Университета Эр-Рияд Эльм.

Авторские взносы

MA-R отвечал за проведение исследования, наблюдение за экспертами и общую логистическую поддержку. ARA отвечало за концептуализацию исследования и калибровку экзаменаторов. ASA отвечало за координацию между школами и логистические требования для исследования.SP отвечал за анализ и интерпретацию данных. Все авторы внесли свой вклад в подготовку рукописи.

Финансирование

Это исследование было выполнено при материально-технической поддержке Университета Эр-Рияд Эльм. Для исследования не использовались внешние средства.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить Исследовательский центр Университета Эр-Рияд Эльм за статистическую и логистическую поддержку калибровки экзаменаторов. Мы хотели бы поблагодарить Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия и Министерство образования Королевства Саудовская Аравия за помощь в обследовании детей. Мы благодарны доктору Навафу Аль Хабибу, доктору Яхья Аль Кахтани, доктору Лоло Аль Селеми и доктору Рании Фадан за их вклад в качестве квалифицированных экзаменаторов для исследования.

Список литературы

2. аль-Шаммери А, эль-Бакли М, Гил Э. Постоянная потеря зубов среди взрослых и детей в Саудовской Аравии. Коммуна Дент Здоровье . (1998) 15: 277–80.

PubMed Аннотация | Google Scholar

4. Wyne AH. Распространенность, тяжесть и характер кариеса у детей дошкольного возраста. J Contemp Dent Pract . (2008) 9: 24–31.

PubMed Аннотация | Google Scholar

6. Хашим Р., Уильямс С.М., Томсон В.М., Авад Массачусетс.Распространенность кариеса и внутриротовой полости у детей младшего возраста в Аджмане. Коммуна Дент Здоровье . (2010) 27: 109–13.

PubMed Аннотация | Google Scholar

7. Джордан Р., Бодехтель С., Хертрампф К., Хоффманн Т., Кохер Т., Ничке И. и др. Пятое немецкое исследование здоровья полости рта (Funfte Deutsche Mundgesundheitsstudie, DMS V) — обоснование, дизайн и методы. BMC Oral Health . (2014) 14: 161. DOI: 10.1186 / 1472-6831-14-161

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

8.Петерсен П. Улучшение глобального здоровья полости рта — ведущая роль Всемирной организации здравоохранения. Коммуна Дент Здоровье . (2010) 27: 194–8.

PubMed Аннотация | Google Scholar

9. Хан С.К., Хан Н.Б., Арреджаи А.С. Кариес. Метаанализ саудовского населения. Саудовская медицина J . (2013) 34: 744–9.

PubMed Аннотация | Google Scholar

11. Togoo RA, Al-Rafee MA, Kandyala R, Luqam M, Al-Bulowey MA. Мнение и знания стоматологов о профилактической стоматологической помощи в саудовской аравии: общенациональное перекрестное исследование. J Contemp Dent Pract . (2012) 13: 261–5. DOI: 10.5005 / jp-journals-10024-1134

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

12. Вайн А. Практика гигиены полости рта и первое посещение стоматолога среди детей раннего возраста с кариесом в Эр-Рияде. Дж Пакистан Дент Ассо . (2003) 15: 161–66

Google Scholar

13. Вин А., аль-Длайган Ю., Хан Н. Распространенность кариеса, гигиена полости рта и ортодонтический статус детей саудовских бедуинов. Индийский J Dent Res .(2001) 12: 194–8.

PubMed Аннотация | Google Scholar

14. Всемирная организация здравоохранения. Исследования здоровья полости рта: основные методы . Всемирная организация здравоохранения (2013 г.).

Google Scholar

16. аль-Шаммери А.Р., Гил Э.Е., эль-Бакли М. Распространенность кариеса у детей младшего школьного возраста в Саудовской Аравии. Commun Dent Oral Epidemiol . (1990) 18: 320–1. DOI: 10.1111 / j.1600-0528.1990.tb00089.x

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

17.Alhabdan YA, Albeshr AG, Yenugadhati N. Распространенность кариеса зубов и связанных с ним факторов среди детей младшего школьного возраста: популяционное поперечное исследование в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Environ Health Prev Med. (2018) 23:60. DOI: 10.1186 / s12199-018-0750-z

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

18. Аль-Хумаид Дж., Эль-Тантави М., Аль-Агл А., Каял С., Аль-Сувайян З., Аль-Ансари А. и др. Характер посещения стоматолога и результаты здоровья полости рта у детей Саудовской Аравии. Саудовская Аравия J Med Med Sci . (2018) 6: 89–94. DOI: 10.4103 / sjmms.sjmms_103_17

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

19. Краситель Б.А., Митник Г.Л., Яфолла Т.Дж., Варгас СМ. Тенденции развития кариеса зубов у детей и подростков в зависимости от статуса бедности в США с 1999 по 2004 год и с 2011 по 2014 год. J Am Dent Assoc. (2017) 148: 550–65.e7. DOI: 10.1016 / j.adaj.2017.04.013

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

21.Сантамария Р.М., Шмёкель Дж., Баснер Р., Шулер Э., Сплит С.Х. Тенденции развития кариеса у детей школьного возраста в возрасте от 6 до 7 лет в Германии с 1994 по 2016 годы: результаты Немецкого национального исследования здоровья полости рта у детей. Кариес Res . (2019). DOI: 10,1159 / 000500854. [Epub перед печатью].

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

22. Aldossary MS, Alamri AA, Alshiha SA, Hattan MA, Alfraih YK, Alwayli HM. Распространенность кариеса и герметиков фиссур на первых постоянных молярах среди детей мужского пола в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия. Int J Clin Педиатр Дент . (2018) 11: 365–70. DOI: 10.5005 / jp-journals-10005-1541

CrossRef Полный текст | Google Scholar

23. Moradi-Lakeh M, El Bcheraoui C., Afshin A., Daoud F, AlMazroa MA, Al Saeedi M, et al. Диета в Саудовской Аравии: результаты национального репрезентативного исследования. Nutr общественного здравоохранения . (2017) 20: 1075–81. DOI: 10.1017 / S1368980016003141

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Спектр оценки и лечения кариеса (CAST): новый эпидемиологический инструмент — FullText — Caries Research 2017, Vol.51, № 5

Абстрактные

Обнаружение кариеса имеет фундаментальное значение для понимания состояния здоровья полости рта у населения и является основой диагностики кариеса у отдельных пациентов. Хотя доступны различные критерии обнаружения / диагностики кариеса, ни один из них не включает полный спектр кариеса (от здорового зуба до зуба, потерянного из-за кариеса), за исключением инструмента «Спектр оценки и лечения кариеса» (CAST).Коды и описания CAST были отправлены опытным эпидемиологам со всего мира для подтверждения достоверности лица и содержания. Его конструктивная валидность и воспроизводимость в полевых условиях были протестированы на детском и взрослом населении и показали высокий уровень согласия между исследователями. По сравнению с тем, что обычно сообщается в литературе, CAST предоставляет более актуальную информацию о распространенности, опыте и тяжести кариеса. CAST прост и удобен в использовании. Было опубликовано руководство с ценной информацией о том, как применять CAST и сообщать о его результатах, чтобы облегчить общение между исследователями, специалистами по планированию стоматологического здоровья и медицинскими работниками.Отзывы исследователей показывают, что CAST считается активом и что отчет о результатах после использования CAST несложен. Требуются дополнительные исследования о влиянии CAST на разные культуры и возрастные группы.

© 2017 S. Karger AG, Базель


Обнаружение кариозных поражений так же важно, как и непросто для стоматолога. В идеале государственные программы вмешательства, направленные на обеспечение ухода за полостью рта населению, следует планировать, а их воздействие измерять на основе выявления кариеса.Поэтому важно, чтобы выбранный инструмент обнаружения был валидирован и прост в использовании, чтобы можно было сравнивать результаты между опросами, проведенными в разных группах населения или с течением времени в одной и той же группе населения, независимо от того, как организованы стоматологические услуги.

Чтобы облегчить эти сравнения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать стандартизированные методы для проведения обследований здоровья полости рта, включая сбор данных в соответствии с индексом разложившихся, отсутствующих и заполненных зубов (DMFT) [World Организация здравоохранения, 2013].Хотя было доказано, что этот индекс прост в применении и обеспечивает высокий уровень воспроизводимости даже для популяционных обследований [Wang et al., 2002], его широко критиковали за то, что он не регистрирует начальные стадии кариеса зубов [Ismail, 1997; Casamassimo et al., 2009].

Не только снижение распространенности кариеса зубов и опыт, о котором сообщается во многих странах, оправдывают изменение порога обнаружения кариозных поражений с дентина на поражения эмали, но и знания, полученные стоматологическим сообществом за последние десятилетия о контроле за возникновением и прогрессированием заболевания. также поддерживает такое изменение.Известно, что ранние кариозные поражения можно контролировать с помощью профилактических мер, что делает маловероятным прогрессирование таких поражений до более тяжелых стадий [Marinho, 2009].

По-прежнему существует много сообществ, в которых распространенность кариозных поражений дентина с кавитацией высока, как показывает систематический обзор, в котором сообщается, что 2,4 миллиарда человек во всем мире живут с открытой полостью постоянного зубного ряда, и 61 миллион детей демонстрируют такое же проявление. в молочных зубах [Kassebaum et al., 2015]. Однако систематический обзор не дает информации о том, сколько из этих полостей уже достигли пульпы и развились абсцессы. Получение этой информации имеет большое значение, поскольку без лечения высока вероятность того, что человек с поражением пульпы и абсцедированием зубов будет испытывать (постоянную) боль [Figueiredo et al., 2011; Boeira et al., 2012].

Инструмент для оценки и лечения кариеса (CAST) появился в ответ на потребность в более комплексном инструменте для обнаружения кариозных поражений, как указано выше.CAST — это инструмент, который был разработан и протестирован для использования в эпидемиологических исследованиях и охватывает весь спектр обнаружения кариозных поражений, от здоровых поверхностей зубов до зубов с абсцессом или фистулой. Инструмент прошел валидацию для лица, содержания и конструкции [de Souza et al., 2012, 2014c]. Его воспроизводимость в клинических исследованиях была проверена на детском и взрослом населении [de Souza et al., 2014a]. CAST считается надежным инструментом для использования в эпидемиологических исследованиях [de Souza et al., 2014а; Багинская и др., 2016]. Было опубликовано руководство с инструкциями о том, как применять и сообщать о результатах [Frencken et al., 2015]. Более того, данные, полученные с помощью CAST, могут быть преобразованы для расчета оценки DMFT [de Souza et al., 2014b]. Преобразование позволяет сравнивать результаты эпидемиологических обследований, полученных с помощью CAST, с результатами, полученными в прошлом, в соответствии, например, с критерием оценки кариеса ВОЗ.

Цель этого документа — представить содержание и обсудить преимущества и ограничения инструмента CAST, а также возможности, которые он предлагает для содержательной отчетности о результатах эпидемиологических обследований.

Важность эпидемиологических обследований для ухода за полостью рта

Эпидемиологические обследования необходимы для планирования и мониторинга программ лечения конкретных состояний здоровья. В случае кариеса зубов они определяют действия, которые необходимо предпринять, учитывая потребности конкретной группы населения. Согласно политике ВОЗ, программы борьбы с болезнями должны быть сосредоточены на приоритетных заболеваниях (таких как кариес зубов) в определенных группах населения [Всемирная организация здравоохранения, 2008].Что касается здоровья полости рта, то последнее национальное обследование, проведенное в Бразилии в 2010 году, является хорошим примером того, насколько важны эпидемиологические исследования для выявления существующих проблем и, как следствие, принятия мер, направленных на их смягчение. При анализе данных опроса детей в возрасте 12 лет было замечено, что дети, живущие в северном регионе страны, имели гораздо более высокий средний балл DMFT (3,16) по сравнению с детьми, живущими на юго-востоке (1,72). Хуже того, компонент D показал, что 45.3% дентиновых полостей не лечили у детей на юго-востоке, в то время как процент детей на севере с этим заболеванием составлял 67,4% [Министерство здравоохранения Бразилии, 2011]. Эти данные ясно показывают, что необходимы немедленные действия для уменьшения неравенства в доступе к стоматологической помощи между двумя регионами. Но результаты не дают информации о доле зубов, которые можно восстановить или которые уже нуждаются в эндодонтическом лечении или удалении. Это означает, что использованная система обнаружения кариеса не могла отобразить тяжесть заболевания.

Однако уровень детализации, который необходимо собрать в результате эпидемиологического обследования, является спорным. Согласно рекомендациям ВОЗ [World Health Organization, 2013], для общественного здравоохранения наиболее важно получить информацию о распространенности и заболеваемости кариесом зубов. Но для целей планирования также важна информация о степени тяжести кариеса, как показывает пример Бразилии. Это означает, что полезен более подробный инструмент для обнаружения кариеса, который оценивает не только полости дентина, но и возможность восстановления полости, поражение пульпы или развитие абсцесса или свища.

Инструмент CAST: обоснование и описание кодов

Обзор систем обнаружения кариеса 2004 года включал 29 критериев и выявил, что эти системы значительно различаются по таким аспектам, как определение кариеса зубов, его содержание и условия обследования [Ismail, 2004]. Принимая во внимание, что эти инструменты предназначены для использования на международном уровне, они должны быть простыми и удобными в использовании и должны давать аналогичные результаты по сравнению с тестом золотого стандарта [Petrie et al., 2002]. Более того, инструмент оценки должен удовлетворять некоторым клиническим предпосылкам, таким как: управляемость (дешевизна, скорость, приемлемость и простота обучения), воспроизводимость (способность показывать одни и те же результаты, когда образец измеряется более одного раза одним и тем же наблюдателем), и валидность (способность обнаруживать и определять, действительно ли болезнь присутствует) [Sturmans, 1986].

Инструмент CAST был разработан и испытан в соответствии с этими принципами [de Souza et al., 2012, 2014a, c]. CAST следует иерархическому порядку, в котором менее тяжелое состояние предшествует более тяжелому (Таблица 1).Преимущество иерархического порядка в том, что он облегчает понимание серьезности заболевания: чем выше код CAST, тем хуже состояние.

Таблица 1

Коды и описание CAST

CAST может применяться в стоматологических клиниках и в полевых условиях. В последнем случае желательно использовать переносной источник света. Инструменты, необходимые для использования CAST, — это простое ротовое зеркало, датчик CPI, марля и ватные тампоны. Использование воздушного шприца не рекомендуется, а обследование следует проводить на очищенных зубах (после использования зубной щетки и средства для ухода за зубами).

Инструмент CAST: как сообщить данные

Чтобы проиллюстрировать, как сообщаются данные, полученные с помощью CAST, данные, собранные в результате эпидемиологического обследования 1024 детей в возрасте 6-8 лет (средний возраст 7,28 ± 0,6), проведенного в здесь обсуждается пригород Бразилиа, Федеральный округ Бразилии.

Первая важная информация, которую должно предоставить эпидемиологическое обследование о кариесе зубов, касается распространенности этого заболевания. «Распространенность» относится к доле популяции, которая болеет в определенное время [Coogan et al., 2003]. Что касается кариеса зубов, больными считаются те, у кого на момент обследования имелся хотя бы 1 зуб с кариозным поражением. С момента разработки индекса DMF [Klein and Palmer, 1937] зуб с кариозным поражением, образованным дентиновой полостью, считался больным зубом. При изменении порогового значения кариозных поражений эмали такие поражения включаются в расчет распространенности кариеса, который также дает информацию о процентном соотношении лиц, у которых заболевание проявляется на стадии преморбидности.Однако в течение последнего столетия распространенность кариеса зубов рассчитывалась на основе индекса DMFT. Это означает, что распространенность больше не относится только к заболеванию (компонент D), но также относится к лечению (компоненты M / F). Это вековое определение нарушает эпидемиологическое определение распространенности заболевания.

При расчете распространенности кариеса зубов согласно CAST учитываются только больные субъекты. Те, у кого зубы были обработаны либо путем реставрации (компонент F), либо путем удаления (компонент M), исключаются из расчета распространенности кариеса.Эти зубы считаются здоровыми, так как полость дентина была обработана (компонент F) или потому, что они не вызывают беспокойства, так как были удалены. Можно дифференцировать распространенность кариозных поражений дентина (коды CAST 4-7) и кариозных поражений эмали и дентина (коды CAST 3-7). Используя приведенный выше пример опроса, распространенность кариеса молочных зубов у школьников составила 68,6% (кариозные поражения эмали и дентина) и 52,0% (только кариозные поражения дентина) и 28.На постоянный прикус — 2% и 5,1% соответственно.

Счетчик DMF может быть построен из кодов CAST. Компонент D относится к кодам CAST 5-7, компонент M — к коду CAST 8, а компонент F — к коду CAST 2. Используя коды CAST для определения количества DMFT, распространенность кариеса молочных зубов составит 55,6 и 5,7% на постоянный прикус.

Важно подчеркнуть, что для расчета распространенности кариеса необходимо сначала рассчитать максимальную оценку для каждого зуба, а затем максимальную оценку для каждого пациента.Эти оценки очень информативны, как показано на рисунке 1, который показывает, что только около 27% детей не имели кариозных поражений (максимальный балл по шкале CAST 0) в молочных зубах. В популяции, подобной той, которая использовалась в примере, которая состоит из смешанного прикуса, расчет максимального балла CAST для каждого пациента по прикусу помогает читателю отдельно идентифицировать стадии заболевания постоянных и молочных зубов. Такая дифференциация полезна при планировании стратегии ухода за полостью рта.Это указывает на то, что если не предпринять никаких профилактических мер, скорее всего, эти кариозные поражения эмали перерастут в кавитацию. Но более того, высокая распространенность детей с максимальным баллом по шкале CAST 5-7 указывает на то, что эти дети также нуждаются в инвазивной помощи иного характера.

Рис. 1

Максимальный балл по шкале CAST для каждого пациента (в процентах) по типу зубных рядов.

Максимальный балл по шкале CAST для каждого субъекта позволяет группировать людей в соответствии с серьезностью заболевания.С этой целью субъекты с максимальным баллом 0, 1 и 2 классифицируются как здоровые; пациенты с максимальным баллом CAST 3 считаются находящимися в стадии преморбидности, а лица с максимальным баллом CAST 4 и 5 находятся на стадии заболеваемости. Классификация тяжелой заболеваемости включает субъектов с максимальным баллом по шкале CAST, равным 6 или 7, а смертность характеризуется субъектами с максимальным баллом по шкале CAST, равным 8. На рисунке 2 показано, как школьники были распределены в соответствии с этой классификацией.Нет сомнений в том, что это больная популяция, поскольку у большинства субъектов (50,0%) имелся хотя бы 1 зуб на стадии заболеваемости или тяжелой заболеваемости.

Рис. 2

Тяжесть заболевания на основе максимального балла по шкале CAST для каждого субъекта (в процентах).

В случаях, когда заболевание лечится с помощью программ общественного здравоохранения и дети получают адекватное стоматологическое лечение, CAST позволяет визуализировать изменение ситуации с заболеванием, что имеет большое значение для понимания переходной модели здоровья полости рта с течением времени.Дети, которые изначально были сгруппированы по максимальному баллу CAST, равному 5, после лечения показали максимальный балл по шкале CAST, равный 2, поскольку все полости дентина были восстановлены. Для максимальных баллов по шкале CAST 6 и 7 мы можем предположить, что половине детей было проведено лечение корневых каналов, а другой половине были удалены зубы. Рассматривая этот гипотетический сценарий, на Рисунке 3 показано, как эта популяция будет распределена в соответствии с серьезностью заболевания. Учитывая это изменение, менее 1% детей будут находиться в стадии заболеваемости (максимальные баллы по шкале CAST 4 и 5), и ни один из них не будет находиться в стадии тяжелой заболеваемости (максимальные баллы по шкале CAST 6 и 7).Процент максимального 2 балла CAST изменится с 1,5 до 41,0%, увеличивая количество субъектов, включенных в здоровую стадию. Поскольку некоторые зубы лечили путем удаления, также должно было увеличиться количество пациентов на стадии смертности.

Рис. 3

Степень тяжести заболевания на основе максимального балла CAST для каждого субъекта — гипотетический сценарий (в процентах).

Этот способ сбора и представления данных позволяет оценить эффективность реализованной программы гигиены полости рта при сравнении одной и той же популяции с течением времени.Такое подробное сравнение изменений состояния полости рта невозможно с другими используемыми в настоящее время индексами / системами для выявления или оценки кариеса.

Заключительные замечания

Пригодность прибора CAST для использования в гигиене полости рта все еще устанавливается. CAST был протестирован и признан пригодным для использования только в эпидемиологических исследованиях. Он не тестировался для использования в клинической практике и в целях обучения студентов, что является ограничением инструмента.

Поскольку инструменты / индексы оценки болезней для использования на международном уровне должны иметь широкую основу, получение достоверности лица и содержания имеет первостепенное значение.Коды CAST и их описания прошли тщательную проверку 56 эпидемиологов из 15 стран на 5 континентах [de Souza et al., 2012]. Большое количество эпидемиологов и их разброс по многим странам и континентам позволили обсудить описания кодов с точки зрения различных культур и социальных слоев [de Souza et al., 2012]. Это очень важно для инструмента, который разработан для использования во всем мире. В ходе этого процесса были предложены и приняты изменения после достижения консенсуса среди всех участвующих эпидемиологов, использующих модифицированный RAND метод e-Delphi [Chang et al., 2010].

Эпидемиологические исследования, в которых использовался инструмент CAST, показали, что он дает больше информации о распространенности, опыте и тяжести заболевания, чем индекс DMF [Baginska et al., 2014a], и что он является полезным инструментом для сбора эпидемиологических данных, касающихся первичные моляры [Baginska et al., 2014b, 2016]. По данным Malik et al. [2014], с помощью CAST можно более точно оценить весь спектр кариеса зубов.

Разработанный как эпидемиологический инструмент, инструмент CAST был разработан не только для отчетности о распространенности и заболеваемости кариесом зубов, но и для проведения надзора за программами внедрения гигиены полости рта.Согласно ВОЗ, эпиднадзор определяется как систематический сбор, анализ и интерпретация конкретных данных, которые будут важны для планирования, реализации и оценки политики и практики общественного здравоохранения [Всемирная организация здравоохранения, 2006]. Люди, вовлеченные в эту деятельность, обычно являются политиками на национальном, региональном и районном уровнях. Они должны иметь в руках понятные, понятные и легко читаемые данные, как это предусмотрено CAST.

На основании того, что было представлено в настоящей статье, можно сделать вывод, что CAST — это инструмент для обнаружения кариеса, который можно использовать во всем мире в эпидемиологических исследованиях.Необходимо изучить возможность его применения в частной практике. С помощью этого инструмента оценивается весь спектр кариеса зубов. CAST прошел валидацию, и его воспроизводимость высокая. Кроме того, CAST легко применять, а отчеты о результатах ведутся в простой и понятной форме. В будущем необходимы дополнительные исследования приемлемости CAST в разных культурах и возрастных группах.

Заявление о раскрытии информации

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Вклад авторов

Все авторы участвовали в разработке и написании статьи.

Список литературы

 1. Багинска Дж., Родаковска Е., Кьеркло А. Состояние окклюзионных поверхностей первых постоянных моляров у детей 6-8 лет, оцененное с помощью индексов CAST и DMF. Eur J Paediatr Dent 2014a; 15: 107-112.
 2. Багинска Дж., Родаковска Э., Милевски Р., Киркло А.: Кариес зубов на первичных и постоянных молярах у 7-8-летних школьников, оцененный с помощью индекса «Спектр оценки и лечения кариеса» (CAST).BMC Oral Health 2014b; 14: 74.
 3. Baginska J, Rodakowska E, Wilczko A, Kierklo A: Индекс оценки и лечения кариеса (CAST) первичных моляров у польских детей от 6 до 7 лет. Oral Health Prev Dent 2016; 14: 85-92.
 4. Боейра Г.Ф., Корреа М.Б., Перес К.Г., Перес М.А., Сантос И.С., Матиясевич А., Баррос А.Дж., Демарко Ф.Ф .: Кариес — основная причина зубной боли в детстве: данные когорты новорожденных.Caries Res 2012; 46: 488-495.
 5. Министерство здравоохранения Бразилии: Project Oral Health Brazil 2010 — Национальное исследование здоровья полости рта 2010. 2011. http://189.28.128.100/dab/docs/geral/apresentação_SB2010.pdf.
 6. Casamassimo PS, Thikkurissy S, Edelstein BL, Maiorini E: Помимо dmft: человеческие и экономические издержки раннего детского кариеса.J Am Dent Assoc 2009; 140: 650-657.
 7. Чанг А.М., Гарднер Г.Е., Даффилд С., Рамис М.А.: исследование Delphi для проверки передового инструмента медсестринского дела. J Adv Nurs 2010; 66: 2320-2330.
 8. Куган Д., Баркер Д., Роуз Дж. Эпидемиология для непосвященных, изд 5.Лондон, BMJ Books, 2003, стр 1-80.
 9. де Соуза А.Л., Бронкхорст Е.М., Крюгерс Н.Х., Леал С.К., Френкен Дж. Э.: Инструмент для оценки спектра и лечения кариеса (CAST): его воспроизводимость в клинических исследованиях. Int Dent J 2014a; 64: 187-194.
 10. de Souza AL, Leal SC, Bronkhorst EM, Frencken JE: Оценка статуса кариеса в соответствии с инструментом CAST и критериями ВОЗ в эпидемиологических исследованиях.BMC Oral Health 2014b; 14: 119.
 11. de Souza AL, Leal SC, Chaves SB: Bronkhorst EM, Frencken JE, Cruegers NH: Инструмент для оценки спектра и лечения кариеса (CAST): проверка конструкции. Eur J Oral Sci 2014c; 122: 149-153.
 12. де Соуза А.Л., ван дер Санден В.Дж., Леал С.К., Френкен Дж.Э.: Индекс спектра оценки и лечения кариеса (CAST): проверка лица и содержания.Int Dent J 2012; 62: 270-276.
 13. Фигейредо MJ, де Аморим RG, Leal SC, Mulder J, Frencken JE: Распространенность и серьезность клинических последствий нелеченных кариозных поражений дентина у детей из неблагополучных районов Бразилии. Caries Res 2011; 45: 435-442.
 14. Frencken JE, de Souza Hilgert AL, Bronkhorst EM, Leal SC: CAST Manual: Caries Assessment Spectrum and Treatment, ed 1.Неймеген, Департамент глобального здоровья полости рта, 2015 г., стр. 1-41.
 15. Исмаил А: Клиническая диагностика предквитированных кариозных поражений. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: 13-23.
 16. Исмаил А: Визуальное и визуально-тактильное обнаружение кариеса зубов.J Dent Res 2004; 83 (спецификация № C): C56-C66.
 17. Кассебаум Н.Дж., Бернабе Э., Дахия М., Бхандари Б., Мюррей С.Дж., Марценес В. Глобальное бремя нелеченного кариеса: систематический обзор и метарегрессия. J Dent Res 2015; 94: 650-658.
 18. Klein H, Palmer CE: Кариес зубов у детей американских индейцев.Pub Health Bull 1937; 239: 1-53.
 19. Малик А., Шаукат М.С., Куреши А.: Распространенность кариеса с использованием нового индекса оценки кариеса. J Dow Uni Health Sci 2014; 8: 7-10.
 20. Marinho VC: Кокрановские обзоры рандомизированных исследований фторсодержащих препаратов для предотвращения кариеса зубов.Eur Arch Paediatr Dent 2009; 10: 183-191.
 21. Петри А., Булман Дж. С., Осборн Дж. Ф .: Дополнительная статистика в стоматологии. Лондон, Британская стоматологическая ассоциация, 2002 г., стр. 152.
 22. Sturmans F: Epidemiologie, ed 2.Неймеген, Деккер и ван де Вегт, 1986, стр. 46.
 23. Wang HY, Petersen PE, Bian JY, Zhang BX: второе национальное исследование состояния здоровья полости рта у детей и взрослых в Китае. Int Dent J 2002; 54: 283-290.
 24. Всемирная организация здравоохранения: Системы эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и ответных мер.Руководство по мониторингу и оценке. Женева, ВОЗ, 2006 г.
 25. Всемирная организация здравоохранения: Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. Первичная медико-санитарная помощь: сейчас больше, чем когда-либо. Женева, ВОЗ, 2008 г.
 26. Всемирная организация здравоохранения: исследования здоровья полости рта — основные методы, изд 5.Женева, ВОЗ, 2013 г., стр. 123.

Автор Контакты

Сорайя Коэльо Леал

Кафедра стоматологии, факультет медицинских наук

Университет Бразилиа

Бразилиа (Бразилия)

Электронная почта [email protected]


Подробности статьи / публикации

Предварительный просмотр первой страницы

Получено: 2 марта 2017 г.
Принято: 24 мая 2017 г.
Опубликовано онлайн: 3 октября 2017 г.
Дата выпуска: ноябрь 2017 г.

Количество страниц для печати: 7
Количество рисунков: 3
Количество столов: 1

ISSN: 0008-6568 (печатный)
eISSN: 1421-976X (онлайн)

Для дополнительной информации: https: // www.karger.com/CRE


Авторские права / Дозировка препарата / Заявление об ограничении ответственности

Авторские права: Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть переведена на другие языки, воспроизведена или использована в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись, микрокопирование или с помощью какой-либо системы хранения и поиска информации, без письменного разрешения издателя. .
Дозировка лекарств: авторы и издатель приложили все усилия, чтобы гарантировать, что выбор и дозировка лекарств, указанные в этом тексте, соответствуют текущим рекомендациям и практике на момент публикации.Однако с учетом продолжающихся исследований, изменений в правительственных постановлениях и постоянного потока информации, касающейся лекарственной терапии и реакций на них, читателю рекомендуется проверять листок-вкладыш для каждого препарата на предмет любых изменений показаний и дозировки, а также дополнительных предупреждений. и меры предосторожности. Это особенно важно, когда рекомендованным агентом является новый и / или редко применяемый препарат.
Отказ от ответственности: утверждения, мнения и данные, содержащиеся в этой публикации, принадлежат исключительно отдельным авторам и соавторам, а не издателям и редакторам.Появление в публикации рекламы и / или ссылок на продукты не является гарантией, одобрением или одобрением рекламируемых продуктов или услуг или их эффективности, качества или безопасности. Издатель и редактор (-ы) не несут ответственности за любой ущерб, причиненный людям или имуществу в результате любых идей, методов, инструкций или продуктов, упомянутых в контенте или рекламе.

[PDF] Заболеваемость и выраженность кариеса у детей с почечными заболеваниями

Скачать Заболеваемость и выраженность кариеса у детей с почечными заболеваниями…

СТОМАТОЛОГИЯ

WIEKU

ROZWOJOWEGO

Prace oryginalne Оригинальные статьи

© Borgis

Частота и интенсивность кариеса зубов у детей с нефритическим синдромом * Анна Пирог1, Эва Михалекл-Пастернаката1, Йоханнесбург-Пастернаката1, Йоханнесбург-Пастернаката1, Мажоржаката1, Йоша Михалекл-Пастернаката1, Domagała1, Maria Roszkowska-Blaim1, Dorota Olczak-Kowalczyk1, Michal Poplawski2 Кафедра детской стоматологии Варшавского медицинского университета Заведующий кафедрой: dr hab.п. мед. Дорота Olczak-Ковальчик 2 Маунт Синай школы медицины, Нью-Йорк 1

Częstość występowania я intensywność choroby próchnicowej у Dzieci г zespołem nerczycowym Streszczenie Wprowadzenie: Zespół nerczycowy (ZN) Стэна kliniczny, ш którym występuje białkomocz о nasileniu przekraczającym możliwości kompensacyjne ustroju, często o charakterze nawrotowym. Wśród przyczyn zespołu nerczycowego wymienia się patologie dotyczące samych nerek oraz niektóre choroby ogólne. U dzieci z ZN ważne jest niedopuszczanie dofekcji, które są główną przyczyną nawrotów i konieczności интенсивного леса, м.in. гликокортикостероидами (ГКС) и циклоспорином A (CsA). Dzieci z zespołem nerczycowym powinny mieć uzębienie wolne od próchnicy, której powikłania są zębopochodnymi ogniskami zakażenia. Zaburzenia ogólne występujące w ZN, zwłaszcza hipoproteinemia i niedobór odporności, mogą jednak predysponować do rozwoju zmian próchnicowych. Materiał i metody: U 60 pacjentów zespołem nerczycowym (średni wiek 8,4 ± 4,6 lat) leczonych GKS, CsA lub jednocześnie GKS и CsA oraz u 55 pacjentów ogólnie zdrowyank (10sredni zdrowyank) grupę kontrolną, przeprowadzono badanie kliniczne oceniające stan uzębienia: obecność ubytków próchnicowych, wypełnień oraz zębów utraconych z powodu choroby próchnicowej.Obliczono częstość występowania próchnicy zębów oraz wskaźniki PUWz / puwz oraz PUWp / puwp. Wyniki: Frekwencja próchnicy u pacjentów z zespołem nerczycowym wyniosła 81,67%, w grupie kontrolnej — 78,18%. Wartości średnie wskaźników puwz / puwp u pacjentów z zespołem nerczycowym (uzębienie mleczne i mieszane) były istotnie wyższe niż w grupie kontrolnej. PUWz / PUWp (uzębienie mieszane i stałe) — nieistotnie niższe. U dzieci leczonych GKS wartości puwz / puwp i PUWz / PUWp były wyższe, w tym istotność statystyczną stwierdzono dla puwp.Wnioski: Wyższa częstość choroby próchnicowej у Dzieci г zespołem nerczycowym я intensywność próchnicy ш uzębieniu mlecznym, Ораз Wyższa intensywność próchnicy ш przypadku leczenia ГКС wskazują на istnienie czynników sprzyjających rozwojowi próchnicowego związanych хода процесса г chorobą.

Słowa kluczowe: choroba próchnicowa, zespół nerczycowy, glikokortykosteroidy, dzieci

ВВЕДЕНИЕ Нефритический синдром (NS) — это клиническое состояние, при котором возникает протеинурия, превышающая способность компенсаторной системы (потеря 50 мг / кг белка в день). ), сопровождающаяся гипоальбуминемией ниже 2.5 г / дл, гиперлипидемия и отек. Среди причин нефритического синдрома — патологии почек, а также некоторые общие заболевания, в том числе диабет и пурпура Шенлейна-Геноха.

N OWA S TOMATOLOGIA 3/2012

случаев у детей — это нефритический синдром с минимальными изменениями (MCNS), патогенез которого остается невыясненным (1). Последствиями нефритического синдрома являются отек, гипо- и диспротеинемия, гиперлипидемия, повышенная свертываемость крови и иммунодефицит. Гипопротеинемия при нефритическом синдроме может сопровождаться изменением белкового состава слюны, а это губительно для здоровья слизистой оболочки полости рта, пародонта и зубов.Это состояние может способствовать: механическому повреждению мягких тканей

91

Anna Piróg et al. ткани рта и зубов (столкновение), инфекции слизистых оболочек, гингивит и кариес (2-4). Нарушение защитных механизмов организма при нефритическом синдроме (в основном клеточный ответ) в первую очередь является результатом гиперлипидемии и иммуносупрессивной активности лекарств, в том числе глюкокортикоидов (GC) и циклоспорина A (CsA) (5-7). Слабый иммунный ответ предрасполагает к инфекционным изменениям бактериальной, вирусной и грибковой этиологии, которые являются фактором риска рецидива (8).Нежелательным действием ГКС и ингибиторов кальциневрина также являются нарушения обмена кальция и фосфора — частая причина вторичного гиперпаратиреоза. Они могут вызвать замедленное прорезывание зубов, кальцификацию и облитерацию пульповых полостей зубов, преждевременную потерю кости, деминерализацию и нарушение губчатой ​​кости, резорбцию кости, в том числе периапикальной области зуба (9). Использование иммунодепрессантов также связано с побочными реакциями, специфичными для лекарств, такими как гиперплазия слизистой оболочки полости рта и десен (3).Характерной особенностью синдрома является возникновение рецидивов, иногда каждые несколько месяцев. Риск рецидива увеличивается: возраст

92

с нефритическим синдромом во время нахождения на лечении в отделении детской стоматологии Варшавского медицинского университета и в отделении и клинике педиатрии и нефрологии Варшавского медицинского университета. Детей лечили кортикостероидами, CsA или обоими стероидами и CsA. Контрольную группу составили 55 детей аналогичного возраста (средний возраст 10 лет.04 ± 4,79 года). Критериями исключения в контрольной группе были хронические заболевания или хроническое употребление лекарств во время интервью. Исследование проводилось после одобрения детей и / или их законных опекунов. Характеристики респондентов в зависимости от типа зубного ряда приведены в таблице 1. Таблица 1. Характеристики исследования в зависимости от типа зубного ряда.

Тип зубного ряда

Нефритический синдром

Контрольная группа

первичный

23

15

смешанный

18

19

постоянный

19

21

стандартное клиническое присутствие

Сообщалось о полостях, пломбах и потере зубов из-за кариеса.Рассчитаны индексы DMFt / dmft и DMFs / dmfs. В DMFt / dmfs исследуемой единицей является зуб, а в DMFs / dmfs — поверхность зуба. DMFt / dmft — общее количество зубов с кариозным поражением (D / d), зубов удаленных из-за кариеса (M / m) и пломбированных (F / f), а DMFs / dmfs — общее количество поверхностей с кариесом (Ds / ds), поверхности, потерянные из-за кариеса (Ms / ms) и заполненные (Fs / fs). Лечение рассчитывалось с использованием коэффициента разрушения и количества зубов, заполненных зубов и количества заболеваний (10).РЕЗУЛЬТАТЫ У всех пациентов кариес с одинаковой частотой встречался у пациентов с нефритическим синдромом и контрольной группы (81,67% против 78,18%) (табл. 2). Однако было отмечено значительно более высокая частота кариеса у детей с нефритическим синдромом во время молочных зубов (86,9% против 66,67%). Средние значения показателей dmfs и dmft у пациентов с нефритическим синдромом (первичный и смешанный прикус) были выше, чем в контрольной группе, а DMFt и DMFs (смешанный прикус и постоянный) — ниже.На основании t-критерия обнаружены статистически значимые различия только между средними значениями dmfs (p = 0,003) и dmft (p = 0,032) (рис. 1). В подгруппах, в зависимости от типа зубного ряда, были более высокие значения dmft и dmfs у детей с нефритическим синдромом, как у пациентов с молочными, так и со смешанными зубными рядами. Показаны статистически значимые различия между средними значениями dmfs для зубов в сменном прикусе (p = 0,014) (табл. 3). Анализ индивидуальных компонентов показателей показал, что в период молочного прикуса основным компонентом индекса dmft было количество зубов с кариесом в обеих группах, а у детей с нефритическим синдромом количество зубов

N OWA S TOMATOLOGIA 3 / 2012

Заболеваемость и выраженность кариеса зубов у детей с нефритическим синдромом Таблица 2.Заболеваемость кариесом зубов. Нефритический синдром Количество детей с кариесом Количество обследованных детей Заболеваемость кариесом

Первичная

Смешанная

Постоянная

20

13

16

Контрольная группа

Первичная

Постоянная

Постоянная 14

19

23

18

19

15

19

21

86,96%

72.22%

84,21%

66,67%

73,68%

90,48%

Общая частота кариеса

81,67%

78,18%

Рис. 1. Средние значения dmfs, dmft и DMF пациенты с нефритическим синдромом и контрольная группа. Статистическая значимость различий (p

на

кариес приходилось аж 88% dmft, а на контрольную группу 57%. В смешанном прикусе выявлено более высокое значение компонента Dt у детей с нефритическим синдромом (78% vs.43%), в то время как анализ первичного зубного ряда показал коэффициент реверсии и более высокий уровень dt в контрольной группе, но он был связан с подавляющим преобладанием показателя потери зубов из-за кариеса у детей с NS, у которых он достиг 26% по сравнению с 6% у здоровых детей. У детей с постоянным прикусом значение DMFt было выше в контрольной группе, DMFs — выше в группе с нефротическим синдромом. Это были ностатистически значимые различия. Скорость лечения кариеса у детей с НС молочных зубов была в 10 раз выше в контрольной группе.В смешанном прикусе этот показатель был в два раза выше в пределах постоянного прикуса, в то время как среди первичного прикуса и детей старшего возраста только с постоянными зубами различий не было. При изучении возможного влияния лечения глюкокортикостероидами на интенсивность кариеса были обнаружены более высокие значения dmft / dmfs и DMFt / DMFs при применении ГКС. Обнаружена статистическая значимость различий между значениями dmfs (p = 0,045) (рис. 2).

N OWA S TOMATOLOGIA 3/2012

ОБСУЖДЕНИЕ В литературе не представлена ​​информация о частоте и интенсивности кариеса у детей с нефротическим синдромом.Найдены единичные случаи (11). Куц и его коллеги провели клиническое обследование жевательной системы у детей с нефритическим синдромом и обследования. Они обследовали 34 ребенка с НС, разделив их на три возрастные группы, без сравнения с контрольной группой. Возрастные диапазоны не совпадают с разделением из-за типа зубного ряда, сделанного в текущем исследовании. Выводы авторов совпадают с приведенными выше результатами — частота случаев кариеса в исследуемой группе была высокой, а эффективность лечения — низкой (12).Исследование Takeuchi et al. были разработаны для оценки микробной флоры пациентов с заболеванием почек. Среди 81 пациента присутствовал только один пациент с нефритическим синдромом. Исследования включали клиническую оценку зубных рядов с использованием индекса DMF, а также степень предрасположенности к кариесу с помощью тестов Dentocult MS и LB. Показатели и Mt и Dt были значительно выше в исследуемой группе, чем в контрольной, а названия Streptococcus mutans и Lactobacillus acidophilus также указывали на более высокую восприимчивость к кариесу у лиц, справляющихся с почечной недостаточностью (13).93

Анна Пирог и др.

Количество респондентов

Среднее количество постоянных зубов

Dt / Ds

Mt / Ms

Ft / Fs

DMFt / DMFs

Индекс лечения

Среднее количество молочных зубов

dt / мс

фут / фс

dmft / dmfs

Индекс лечения

Нефритический синдром

23

— 9000.22

6,26 / 10,73

0,56 / 2,95

0,3 / 0,77

7,13 / 14,45

0,04

Контрольная группа

15

19,6

2,93 / 5,60

0,20 / 0,93

2,00 / 2,47

5,13 / 9,00

0,4

Нефритический синдром

18

11 940007

0,05 / 0,28

0,33 / 0.55

1,72 / 2,55

0,17

10,05

2,83 / 5,62

1,67 / 8,33

1,94 / 2,72

6,44 / 17,61

0,47

Контрольная группа 19

1,05 / 2,47

0,05 / 0,21

1,32 / 3,15

2,42 / 5,84

0,35

8,89

2,89 / 3,84

0,26 / 0,68

1.42 / 1.94 4.570007

0,47

Нефритический синдром

19

27.31

5,00 / 6,79

0,16 / 0,79

3,95 / 5,00

9,16 / 12,58

0,42

000

Смешанный прикус

Молочный прикус

Таблица 3. Выраженность кариеса зубов.

21

27,33

5,28 / 5,28

0,14 / 0,14

4,62 / 4,62

10,05 / 10.05

0,45

Рис. 2. Интенсивность кариеса, выраженная значениями индексов dmft / dmfs и DMFt / DMFs в зависимости от применения кортикостероиды. Статистическая значимость различий (p

94

N OWA S TOMATOLOGIA 3/2012

Частота и интенсивность кариеса зубов у детей с нефритическим синдромом В исследовании, проведенном Нанном и его коллегами, приняли участие 38 пациентов, большинство из которых были после трансплантации почки или во время диализа и только 1 пациент — с нефритическим синдромом.Результаты показали низкий риск развития кариеса у всех пациентов. Методология исследования вызывает опасения из-за небольшого количества испытуемых и отсутствия контрольной группы (14). Большая часть информации, содержащейся в литературе, относится к хронической болезни почек в стадии, требующей заместительной почечной терапии, при которой не наблюдается предрасположенности к кариесному процессу (8, 9, 14-16). Сообщалось, что частота и интенсивность заболевания у детей после трансплантации почек увеличивается по сравнению с почечной недостаточностью и диализом.У диализных пациентов pH рта выше, а буферная способность слюны больше. После трансплантации почки происходит изменение этих параметров и повышается риск развития кариеса (17, 18). По-видимому, имеется достаточно прямых доказательств, позволяющих предположить связь между инфекционными очагами полости рта и заболеванием почек. Однако было показано, что у людей с предшествующими инфекциями горла и аденоидов, а также с пародонтитом риск гломерулонефрита увеличивается в 3 раза по сравнению с населением в целом.Также сообщалось о следующем: — улучшение нефрита после устранения очагов инфекции в полости рта; — более частое заболевание пародонта у людей с гломерулонефритом; — повышенный риск протеинурии у пациентов с гломерулонефритом и инфекционными поражениями зубов, а также снижение этого риска после лечение зубов и антибактериальная терапия, — неблагоприятные эффекты от наличия очагов инфекции в полости рта на клиническом течении пурпуры Геноха-Шонлейна, — появление гематурии у детей с нефропатией IgA после удаления зубов.Клинические наблюдения нефрологов указывают на связь между рецидивами нефротического синдрома и наличием одонтогенных очагов инфекции. Как известно, рецидив НП требует длительного лечения ГКС, что приводит к побочным эффектам и ухудшению общего состояния здоровья. Наши результаты свидетельствуют о существовании взаимосвязи между лечением глюкокортикостероидами и интенсивностью кариеса молочных зубов. Однако для определения природы этой взаимосвязи необходимы дальнейшие исследования и рассмотрение местных и системных факторов кариеса.В представленном исследовании дети с нефритическим синдромом отметили более высокую частоту и интенсивность кариеса молочных зубов по сравнению с контролем, при этом не было различий между показателями, характеризующими состояние здоровья постоянных зубов. Хотя частота лечения кариеса молочных зубов у здоровых детей была в несколько раз выше, оба значения свидетельствовали о низкой эффективности лечения, что указывает на необходимость увеличения интенсивности лечения. Стоматологическая помощь.Это подчеркивает важность регулярных образовательных мероприятий. Дети с нефритическим синдромом, участвовавшие в этих исследованиях, и лица, ухаживающие за ними, неоднократно получали информацию от нефрологов о важности сохранения здоровья зубов и возможности рецидива при наличии одонтогенных очагов инфекции. ВЫВОДЫ Более высокая частота кариеса зубов у детей с нефритическим синдромом и выраженность кариеса в молочных рядах, а также взаимосвязь между интенсивностью кариеса зубов и лечением ГКС указывают на наличие факторов, способствующих развитию кариесного процесса, связанных с болезнь.Поэтому дети с нефротическим синдромом должны находиться под наблюдением стоматолога. Библиография 1. Тарашкевич Я., Клекот Л., Выстриховский А: Idiopatyczny zespół nerczycowy na podłożu zmian minimalnych — aspekty patogenetyczne «wczoraj i dziś». Nephrol Dial Pol 2009; 13: 244-249. 2. Янковская А.К., Вашкиель Д., Кобус А., Звеж К.: Ślina jako główny składnik ekosystemu jamy ustnej. Ченсьць II. Mechanizmy odpornościowe. Wiad Lek 2007; 60 (5-6): 253-257. 3. Уолш Л.Дж .: Клинические аспекты биологии слюны для стоматолога.Int Dent S Afric 2007; 9 (4): 22-41. 4. Уолш Л.Дж .: Сухость во рту: клиническая проблема для детей и молодых людей. J Min Interv Dent 2009; 2 (1): 55-66. 5. Эдди А.А., Саймонс Дж. М.: Нефротический синдром в детстве. Lancet 2003; 362: 629-639. 6. Goszczyk A, Bochniewska V, Jung A: Zasady postępowania w zespole nerczycowym i kłębuszkowych zapaleniach nerek u dzieci. Педиатр Мед Родз 2007; 3 (2): 74-82. 7. Tahar G, Rachid LM: Циклоспорин А и стероидная терапия при детском стероидрезистентном нефротическом синдроме. Int J Nephrol Renovasc Dis 2010; 3: 117-1121.8. Olczak-Kowalczyk D, Bedra B, mirska E et al .: Zmiany w jamie ustnej u pacjentów po transplantacji narządów unaczynionych w zależności od rodzaju stosowanej immunosupresji — badania pilotażowe. Czas Stomatol 2006; (59) 11: 759-768. 9. Саммерс А.А., Тилакаратне В.М., Fortune F, Ашман Н: Schorzenia nerek a jama ustna. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze 2008; 35 (2): 31-38. 10. Wdowiak L, Szymańska J, Mielnik-Błaszczak M: Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej. Wskaźniki próchnicy zębów. Zdr Publ 2004; 114 (1): 99-103.11. Meurman JH, Hakala PE: Черепные проявления гипофосфатазии при детском нефротическом синдроме. Int J Oral Surg 1984; 13 (3): 249-255. 12. Kuc D, Krawczyk D, Górzkowska S, Stępień P: Ocena stanu narządu żucia i poziomughtieny jamy ustnej u dzieci z zespołem nerczycowym na podstawie badań klinicznych i ankietowych. Czas Stomatol 2004; 57 (1): 46-49. 13. Takeuchi Y, Ishikawa H, Inada M и др.: Изучение микробной флоры полости рта у пациентов с почечной недостаточностью. Нефрология 2007; 12: 182-190. 14.Нанн Дж. Х., Шарп Дж., Ламберт Х. Дж. И др.: Здоровье полости рта у детей с почечной недостаточностью. Педиатр Нефрол 2000; 14: 997-1001. 15. Проктор Р., Кумар Н., Стейн А. и др.: Устные и стоматологические аспекты хронической почечной недостаточности. J Dent Res 2005; 84 (3): 199-208. 16. Классен JT, Краско Б.М.: Состояние стоматологического здоровья диализных пациентов. J Can Dent Assoc 2002; 68 (1): 34-38. 17. Новайзер А.А., Лукас В.С., Уилсон М. и др.: Здоровье полости рта и микрофлора, связанная с кариесом, у детей в течение первых трех месяцев после трансплантации почки.Int J Paediatr Dent 2004; 14: 108-113. 18. Давидович Э., Шварц З., Давидович М. и др.: Устные данные и состояние пародонта у детей, подростков и молодых людей, страдающих почечной недостаточностью. J Clin Periodontol 2005; 32 (10): 1076-1082.

95

Анна Пирог и др. 19. Новак-Куотер Б., Куотер А., Хомышин-Гаевска М: Знаки клиники зембопоходных огниск закажения. Пржев Лек 2003; 7/8 (6): 108-104. 20. Gluhovschi GH, Trandafirescu V, Achiller A и др .: Значение дентальных очагов в гломерулярных нефропатиях.

получено: 10.07.2012 принято: 06.08.2012

96

Facta Universitatis Med & Biol 2003; 2: 57-61. 21. Игава К., Сато Т., Йокозеки Х .: Возможная ассоциация Геноха-Шенлейнпурпуры у взрослых с одонтогенной очаговой инфекцией. Int J Dermatol 2011; 50: 277-279.

Адрес: * Anna Piróg Кафедра педодонтической стоматологии Варшавского медицинского университета ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa тел .: +48 (22) 501 20 31 электронная почта: [адрес электронной почты защищен]

N OWA S TOMATOLOGIA 3/2012

Школьные программы подготовки стоматологических герметиков

Если кариес не лечить, деминерализация может проходить различные стадии.Каждый этап указывает на различный уровень серьезности процесса деминерализации. В результате образуется кавитация. Определение стадии серьезности поражения и того, является ли поражение активным или задержанным, может помочь специалистам по гигиене полости рта решить, является ли зуб хорошим кандидатом для установки зубного герметика. (Для получения дополнительной информации об активных и задержанных поражениях см. Активные и остановленные поражения.

Фторид эффективен в замедлении или остановке кариесного процесса, способствуя реминерализации деминерализованной структуры зуба.Поскольку фторид широко доступен (например, через фторированную общественную воду или фторированную зубную пасту), могут потребоваться годы, чтобы поражения перешли от одной стадии к другой, и многие поражения могут купироваться (например, не прогрессировать до кавитации) или регрессировать (например реминерализовать).

Кариесные поражения можно разделить на две категории: без кавитации и кавитации.


Поражение кариесом без кавитации. Изображение любезно предоставлено Маргаритой Фонтана, D.D.S., Ph.D. Подповерхностный кариес без кавитации.Изображение любезно предоставлено Маргаритой Фонтана, D.D.S., Ph.D. Поражение кариесом без кавитации. Изображение любезно предоставлено Карлосом Гонсалесом Кабесасом, D.D.S., Ph.D.

Кариесные поражения без кавитации

Кариесное поражение без кавитации (также иногда называемое ранним поражением, зарождающимся поражением или поражением белого пятна) — это деминерализованное поражение без признаков кавитации. По мере прогрессирования поражения внешняя поверхность, которая находится в контакте с зубным налетом и защищена слюнной пленкой, подвергается циклам деминерализации и реминерализации, и она восстанавливает некоторые минералы (включая фторид) и становится менее склонной к дальнейшей деминерализации.

Таким образом, со временем поражение прогрессирует под поверхностью. На этой стадии процесс деминерализации можно обратить или остановить с помощью биохимических средств (например, использования фторида), механических средств (например, наложения стоматологического герметика) или того и другого.

На самых ранних стадиях развития образование без кавитации не видно невооруженным глазом, но его можно обнаружить с помощью вспомогательных средств (например, прибора для количественной флуоресценции, индуцированного светом). По мере того, как поражение прогрессирует, оно становится видимым невооруженным глазом.Обычно поражения на этой стадии выглядят белыми, но они также могут быть коричневыми, желтыми или смесью белого, коричневого и желтого цветов.


Кавитированный кариес

Кавитированные поражения (также называемые полостями) — это поражения, которые достигли более поздней стадии. Кавитация обычно возникает из-за внешних сил, которые в конечном итоге приводят к разрушению внешней поверхности в некавитированном поражении, что, в свою очередь, приводит к разрыву или разрыву поверхности.Повреждение поверхности может ограничиваться эмалью или обнажать дентин.

К этому моменту деминерализация обычно прогрессирует гистологически, рентгенологически и / или клинически в дентин, и бактерии могут проникать в дентин и вызывать инфекцию тканей. На этой стадии заболевания обычно требуется оперативное вмешательство для восстановления функции и остановки кариесного процесса внутри зуба.


Кавитированный окклюзионный кариес. Излом визуально ограничен эмалью.Изображение любезно предоставлено Маргаритой Фонтана, D.D.S., Ph.D. Изображение кавитированного окклюзионного кариеса. Разрыв визуально обнажает дентин. Изображение любезно предоставлено Маргаритой Фонтана, D.D.S., Ph.D. Поражение окклюзионного кариеса без кавитации. Трудно определить, является ли поражение активным или остановленным, просто взглянув на него. Изображение любезно предоставлено Маргаритой Фонтана, D.D.S., Ph.D.

Активные и задержанные поражения

Кариесные поражения могут быть активными или купированными. Активные поражения демонстрируют признаки прогрессирования или изменения с течением времени, в то время как задержанные поражения — нет.Таким образом, единственный способ с уверенностью определить, является ли поражение активным, — это проследить его во времени и наблюдать его изменения.

Тем не менее, стоматологи предпочитают проводить клиническую оценку в один момент времени, а не следить за пациентами в течение долгого времени. Следующие характеристики могут помочь определить, является ли поражение без кавитации активным, без постоянного наблюдения за пациентом:

 • Активные поражения имеют тенденцию быть беловатыми или желтоватыми и непрозрачными (не глянцевыми).Неактивные поражения могут быть беловатыми или желтоватыми, но, как правило, блестящими или глянцевыми.
 • Активные поражения кажутся шершавыми, когда кончик проводника осторожно перемещается по их поверхности. Неактивные поражения кажутся твердыми и гладкими, когда кончик проводника осторожно перемещается по их поверхности.
 • Активные поражения расположены близко к краю десны, когда поражение имеет гладкую поверхность. Неактивные поражения расположены дальше от края десны, когда поражение находится на гладкой поверхности.

Когда поражение находится на окклюзионной поверхности, труднее отличить активное поражение от неактивного, потому что многие такие поражения нелегко увидеть невооруженным глазом или доступны для легкого прикосновения исследователя, особенно если Поражение не выходит за пределы ямочно-фиссурной системы на окклюзионной поверхности.

Только активные кариесные поражения требуют лечения. Переход от здорового зуба к некавитированному поражению, от некавитированного поражения к кавитационному поражению и от кавитированного поражения к необратимой инфекции пульпы не всегда происходит, а если эти переходы имеют место, они происходят медленно.Таким образом, особенно при лечении активного, не имеющего кавитации поражения (например, с применением фторсодержащих лаков или зубных герметиков), нет необходимости принимать быстрые и необратимые решения о лечении (например, о размещении реставрации).

Обязательные классификации кариеса зубов для национальных комитетов по гигиене полости рта

Клэр Джеонг, BS, MS, RDH, и Дельфин Джеонг, DMD

Обнаружение и регистрация кариозных поражений является важным компонентом фазы оценки в стоматологической клинике. гигиенический процесс ухода.Из-за своей важности экзамены Национального совета по гигиене полости рта требуют от студентов умения обнаруживать и классифицировать кариес. Так что будьте готовы к вызову на эту тему!

Понятия, связанные с кариесом, могут появиться на первом занятии (3,5 часа, 200 вопросов), а обнаружение кариеса с использованием рентгенографических или фотографических изображений может появиться на втором занятии (4 часа, 150 вопросов с тематическими исследованиями). В данной статье представлены два типа классификации кариеса (G.V.Черные классификации и классификации в зависимости от тяжести поражения), которые используются наиболее часто. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы полностью понять эти концепции и научить свои глаза обнаруживать кариес на основе рентгенографических / фотографических изображений. Эти знания увеличат ваши шансы на получение более высоких баллов на экзаменах. Если вы можете повторять эти классификации, как если бы вы поете свою любимую песню, вы знаете, что на правильном пути!

1. Г.В. Классификация черного кариеса (классы от I до VI)

Более 100 лет назад Dr.Г.В. Блэк (1836-1915) разработал систему классификации кариозных поражений в зависимости от типа пораженного зуба (передний или задний зуб) и расположения поражения (например, язычный, щечный, окклюзионный и т. Д.). Шесть классов кариозных поражений по Г.В. Черный цвет: 1

 • Класс I: Полости в ямках или трещинах на окклюзионных поверхностях моляров и премоляров; лицевая и язычная поверхности коренных зубов; язычные поверхности резцов верхней челюсти (класс I соответствует поверхностям заднего зуба, которые вы можете увидеть клинически — окклюзионные / язычные / щечные поверхности.Следовательно, интерпроксимальные поверхности не относятся к классу I)
 • Класс II: Полость на проксимальных поверхностях премоляров и моляров (класс II соответствует поверхностям заднего зуба, которые клинически не видны)
 • Класс III: Полость на проксимальных поверхностях резцов и клыков, которые не затрагивают режущий угол (класс III соответствует поверхностям переднего зуба, которые не видны клинически)
 • Класс IV: Полость на проксимальных поверхностях резцов или клыков, которые затрагивают режущий угол ( Поражение класса IV — это более крупная версия класса III, охватывающая режущий угол)
 • Класс V: Полость на шейной трети лицевой или язычной поверхности любого зуба (подумайте о шейке зуба)
 • Класс VI: Полости на режущих краях передних зубов и вершинах бугорков задних зубов (класс VI соответствует самой верхней поверхности зуба)

9000 2 Просмотрите приведенный ниже пример.

Вопрос: По Г.В. Черная классификация кариозных поражений, герметики накладываются на постоянные моляры, как только они прорезываются, чтобы предотвратить:

 1. Кариес I класса
 2. Кариес II класса
 3. Кариес III класса
 4. Кариес IV класса
 5. Кариес V класса

Эмаль герметики обычно наносят на глубокие ямки и фиссуры окклюзионных поверхностей боковых зубов. Эти области соответствуют области кариозных поражений I класса по Г.Классификация В. Блэка (правильный вариант ответа — 1).

2. Классификация кариеса по степени тяжести

По внешнему виду межзубный кариес можно разделить на начальный, средний, прогрессирующий или тяжелый, в зависимости от количества эмали и дентина, вовлеченных в процесс кариеса. 2

Советы по запоминанию: Представьте себе линию на середине толщины эмали и линию на середине толщины дентина. Эти линии являются точками «СТОП», которые определяют тяжесть кариозных поражений.

 • Начальный: Поражение, которое распространяется менее чем на половину эмали
 • Умеренное: Поражение, которое распространяется более чем на половину эмали, но не затрагивает дентино-эмалевое соединение (DEJ)
 • Продвинутое: Поражение, которое распространяется до или через DEJ, но не распространяется более чем на половину расстояния до пульпы
 • Серьезное: Поражение, которое распространяется через эмаль, дентин и более чем на половину расстояния до пульпы

Просмотрите пример ниже.

Вопрос: Согласно следующему изображению кариозное поражение дистального отдела премоляра можно классифицировать как:

 1. Начальный
 2. Умеренный
 3. Продвинутый
 4. Тяжелый

На рентгенограмме темный область выступает более чем наполовину через эмаль, но не касается DEJ. Следовательно, это поражение средней степени тяжести. С другой стороны, поражение мезиальной поверхности моляра можно классифицировать как начальное.

Примечание: Вас попросят уметь определять кариозные поражения по рентгенограммам в тематических исследованиях на втором занятии. Качество изображений может быть не очень хорошим, но вы можете воспользоваться «лупой».

Теперь мы рассмотрели несколько основных классификаций кариеса, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы освоить их. Это очень важные базовые концепции, которые, вероятно, будут подчеркнуты национальными советами по гигиене зубов. Используйте эту информацию, чтобы успешно сдать экзамены, а также использовать их, чтобы стать выдающимся клиницистом.

Клэр Джонг, бакалавр, магистр, RDH — основательница StudentRDH, решения для проверки экзаменов Национального совета по гигиене зубов. Окончила школу стоматологической гигиены Форсайта Университета MCPHS; служил в качестве студенческого делегата ADHA; и является членом Sigma Phi Alpha, общества чести гигиены полости рта. Клэр страстно увлечена образованием и наставляет студентов со всей страны на экзаменах комиссии по гигиене полости рта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.